Stålets livscykel

Stål är världens mest återvunna material och det kan återvinnas om och om igen utan att det förlorar sina egenskaper. På grund av sin hållbarhet har stålprodukter en lång livslängd och kan ofta återvinnas och användas i andra tillämpningar, vilket sparar på resurser. SSAB strävar efter att minska miljöpåverkan av sina stålprodukter i alla livscykelns faser, från utvinning av råmaterial till återvinning i produktens slutskede.

Steel life cycle

1. Ansvar inom inköp av råvaror

SSAB har ett stort antal leverantörer i olika delar av världen. Råmaterial som används i järn- och stålproduktionen är våra mest betydelsefulla inköp. SSAB köper in järnmalmspellets från den svenska leverantören och en mindre del från den ryska leverantören.

2. Effektiv ståltillverkning

SSAB använder två olika processer för ståltillverkning: den järnmalmsbaserade produktionen med masugnar i Sverige och Finland och den skrotbaserade produktionen i elektriska ljusbågsugnar i USA. Även om effektiviteten i våra nordiska masugnar redan är bland världens främsta strävar vi kontinuerligt efter att hitta förbättringsmöjligheter. Branschgemensamma samarbeten är viktiga för att kontinuerligt förbättra den teknik som finns för att minska utsläppen. Koldioxidutsläppen som genereras i produktionen i ljusbågsugnar är mindre än 10 % av de utsläpp som genereras vid järnmalmsbaserad ståltillverkning.

3. Återcirkulering av restprodukter i stålproduktionen

När det är möjligt, återcirkuleras restprodukter som bildas i järn- och ståltillverkningen för att ersätta nya råvaror. Det mesta av dammet som skapas i den masugnsbaserade ståltillverkningen återförs tillbaka in i produktionen. Detta resulterar i minskade volymer avfall och ökad materialeffektivitet. Återvunnet stål minskar miljöpåverkan under slutproduktens livscykel. Det ersätter en del av järnmalmen som råvara i ståltillverkningen. Också energiflöden som har skapats återcirkuleras tillbaka in i produktionen.

Inte alla restprodukter kan återcirkuleras i ståltillverkningen. I vissa fall skapas nya intäktsströmmar genom förädling och försäljning av biprodukter externt. Materialflöden från produktionen som inte kan återcirkuleras eller säljas externt skickas till deponi. Restprodukterna återcirkuleras internt och behandlas för att bli biprodukter och säljas externt. Nya alternativa användningsområden för deponier är ständigt under utveckling.

4. Resurseffektiv tillverkare av produkter

Höghållfast stål är starkare än vanligt standardstål. Att motstå en given fysisk belastning kräver mindre höghållfast stål än vad det skulle göra om man använde sig av standardstål. Följaktligen är applikationer som använder höghållfasta stål lättare, vilket genererar viktbesparingar. En högre sträckgräns kan ge viktbesparingar på upp till 30 % för uppgraderade delar.

Dessutom reduceras även mängden stålmaterial som används i slutproduktens tillverkningsprocess, samt de resurser som används i stålproduktionen (järnmalm, legeringsämnen, kol och energi) på liknande sätt. I nära samarbete med kunderna kan produktdesignen öka de miljöfördelar och kostnadsfördelar som möjliggörs genom användningen av höghållfast stål.

5. En starkare, lättare och mer hållbar värld

Genom att använda höghållfasta stål kan kunderna tillverka produkter som använder mindre material, är starkare och lättare och som ger en förbättrad totalekonomi. Energikonsumerande processer under användningsfasen står för en betydande del av livscykelns miljöpåverkan.

De mest signifikanta viktminskningarna kan hittas i tillämpningar såsom lasthanteringsutrustning. I många fall kan minskningen av utsläpp som resultat av den minskade vikten överstiga de utsläpp som kommer från ståltillverkningen vid beräkning på en slutprodukts hela livscykel.

6. Återvinning av stål

Stål är världens mest återvunna industriella material och det är unikt genom att det behåller sina egenskaper oavsett hur många gånger det återvinns. Genom att återvinna skrot i ståltillverkningen sparar man på naturresurser, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar. Det finns idag inte tillräckligt med skrot för att möta efterfrågan på stål och således måste det primära stålbehovet stillas genom järnmalmsbaserad tillverkning även i framtiden.

SSABs stålverk i USA tillverkar stål baserat enbart på återvunnet stål. En liten mängd kol och naturgas används i tillverkningsprocessen, i huvudsak smälts skrotet med elektricitet. Generellt sett är koldioxidutsläppen mindre än en tiondel av de utsläpp som genereras i samband med järnmalmsbaserad ståltillverkning. SSAB använder cirka 20 % skrot i ståltillverkningen i Sverige och Finland, medan skrot utgör 100 % av tillverkningsmaterialet i USA.