Nolltolerans till mutor och korruption

SSAB har nolltolerans mot mutbrott och korruption. Vårt mål är att säkerställa etiskt uppförande i linje med vår företagskultur och att öka kunskapen om vår uppförandekod och vår Ethics Line, där medarbetare kan ta upp problem.

Strategi

SSAB har nolltolerans till mutor och korruption och detta kommuniceras tydligt av ledningen. Hög prioritet är att säkerställa etiskt beteende i linje med SSABs företagskultur och öka kunskapen om uppförandekoden och Ethics Line.

Hur vi mäter resultat:

  • Andel medarbetare som har tillgång till Ethics Line
  • Andel nya medarbetare som omfattas av introduktionsprogram; inkluderande att underteckna en bekräftelse av SSABs uppförandekod och genomgå e-learning i affärsetik
  • Andel medarbetare som har genomgått e-learning i affärsetik

Uppförandekod

Vår uppförandekod är godkänd av styrelsen och är vår etiska kompass som anger hur alla medarbetare förväntas bete sig i förhållande till intressenter och på marknaden. Uppförandekoden omfattar områden som hälsa och säkerhet, miljö, relationen till medarbetarna, mänskliga rättigheter och affärsmetoder.

Vår uppförandekod finns publicerad här


Utbildning i affärsetik

Alla medarbetare förväntas följa SSABs uppförandekod, styrdokumentet för antikorruption samt känna till hur de rapporterar oegentligheter genom Ethics Line-funktionen. För att nå ut till samtliga medarbetare med utbildning i affärsetik, som finns tillgänglig på sex språk, och för att implementera arbetet med antikorruption används en global e-learningsmodul.


Tonen från toppen

Varje medlem av SSABs koncernledning har en viktig roll för att främja en företagskultur där etik är en naturlig aspekt av vår verksamhet. Utöver den globala e-utbildningen i affärsetik har alla högsta chefer undertecknat uppförandekoden.


Granskning av affärspartners integritet

SSAB har en instruktion för affärsetisk granskning som främst omfattar agenter och distributörer i högriskområden. Instruktionen innebär att SSAB ej får ingå eller förnya avtal med affärspartner som finns inom de typiska riskområdena för korruption innan en första bedömning visar att sådana partner respekterar våra grundläggande affärsetiska regler.


Ethics Line

SSABs globala visselblåsarsystem, kallat Ethics Line, ger medarbetare möjligheten att rapportera eventuella överträdelser. Alla medarbetare uppmuntras att rapportera misstänkta överträdelser av Uppförandekoden. Anställda kan lämna in en rapport anonymt online eller genom att ringa en global hotline som är tillgänglig dygnet runt året runt. Ethics Line är implementerad i 14 länder vilket motsvarar 89 % av våra medarbetare.