Hållbarhet
Hållbart byggande med GreenCoat®

Hållbart byggande med GreenCoat®

GreenCoat® ligger i framkant när det gäller hållbara byggnadstrender över hela världen. Jämfört med material som zink och aluminium, har färgbelagda stållösningar från GreenCoat®, många fördelar som gör det möjligt att skapa byggnader med minsta möjliga inverkan på miljön.

Swedish rapeseed oil for sustainable building

Stålets hållbarhet

Stål är ett av de få material som kan återvinnas till 100 procent. Det betyder att det kan användas effektivt om och om igen utan att förlora någon av sina egenskaper eller prestanda. Stål släpper ut mindre koldioxid under framställningen än andra vanliga byggnadsmaterial så som aluminium och det är dessutom lätt att återbruka.

Den genomsnittliga användningen av återvunnet stålskrot i SSABs sammanlagda produktionsanläggningar är 45%.

Stål är på flera sätt att föredra framför andra metaller, när det gäller byggnation. Många länder förbjuder användning av icke-järnhaltiga metaller så som zink och koppar på byggnader, eftersom man riskerar markföroreningar när dessa metaller sköljs ner i marken vid regn.

Redan idag avger SSABs masugnar 7 procent mindre koldioxid än EU-genomsnittet. Genom vårt teknikinitiativ HYBRIT som genomförs med Vattenfall och LKAB, siktar vi på att praktiskt taget eliminera alla koldioxidutsläpp i ståltillverkningen.

 House KD made from GreenCoat steel
40 years of worldwide outdoor testing for increased durability
GreenCoat® och miljövänligare transporter

GreenCoat® och miljövänligare transporter

När det gäller logistik, hanteras SSABs miljömål via ett certifierat miljöledningssystem. Målet är att öka andelen logistikkontrakt med samarbetspartner som tecknat avtal om energieffektivitet inom logistik- och transportsektorn.

För närvarande görs omkring 85 procent av SSABs landtransporter, per ton produkter, av samarbetspartner som är bundna av dessa avtal. SSAB strävar även efter att optimera transporter, maximera nyttolaster och kombinera transporter så effektivt som möjligt.

Miljöcertifieringar och miljömärkning

Miljöcertifieringar och miljömärkning

SSAB bevakar och deltar aktivt i förändringar av miljö-, säkerhets- och kemikalielagstiftningen och uppfyller gällande kemikaliebestämmelser. Färgbelagda stålprodukter från GreenCoat® överensstämmer därmed med följande bestämmelser:

  • REACH-bestämmelser
  • CLP (1272/2008/EG)
  • SundaHus
  • BASTA (2017:A1)
  • Byggvarubedömningen (BVB, 2013)
  • Byggvarudeklarationer (Föreningen för Byggvarudeklarationer, BPD 3, 2007). Possibly to change