– Vi ska möjliggöra en övergång till klimatneutral och resurseffektiv stålframställning och stålanvändning. Genom industrinära forskning och samverkan med stålindustrin och omgivande samhälle, bidrar Luleå tekniska universitet med kunskap, verktyg och kompetensförsörjning för att nå de klimatmålen, säger Jens Hardell, professor inom maskinelement vid Luleå tekniska universitet och projektledare för forskningssamarbetet.

Tvärvetenskaplig satsning

Forskningssamarbetet FINAST, Forskning och innovation i Norrbotten för avancerad grön stålframställning och tillverkning, är en tvärvetenskaplig satsning som finansieras av EU-fonden för rättvis omställning och Tillväxtverket. Samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och Swerim innebär att ett 15-tal forskare inom 9 olika forskningsämnen medverkar och att ett tiotal doktorandtjänster etableras, som ska säkra framtida spetskompetens inom området. Flera specialister och sakkunniga från SSAB kommer att engagera sig i de olika forskningsprojekten.

Två fokusdelar

Forskningssatsningen är indelad i två huvudsakliga delar, där den första delen handlar om fossilfria stålets egenskaper och prestanda. Målet är att dra nytta av det mervärde som fossilfritt stål ger. Här studeras beteende och egenskaper i tillverkningsprocesser och när stålet används i olika komponenter hos slutanvändare som utvecklar nya produkter av stål. Forskarna ska också studera hur olika tillverkningsprocesser påverkar komponentegenskaper och stålets beteende när det kommer i kontakt med vätgas. Den andra delen handlar om fossilfri ståltillverkning med fokus på att använda vätgas och biobaserade råmaterial. En viktig frågeställning är då att ta fram kunskap om hur biogena källor och vätgas bäst kan användas i den framtida ståltillverkningen, dels ur processhänseende, dels ur ett samhälleligt systemperspektiv. Forskning som ökar kunskapen om säkerhet vid användning av industriella vätgasbaserade energisystemen är också prioriterad.