Olli Oja började arbeta med sin magisteruppsats 2009 i Raahe, där han arbetade med produktutveckling vid verket fram till 2014, då han bytte till SSAB Hämeenlinna.

- Jag gjorde research i många år vid sidan av mitt dagliga arbete på kvällar och helger. Coronapandemin fördröjde projektet något i slutskedet, men nu har jag återigen tid för familj och vänner, säger Olli.

Produktutvecklingsingenjör Olli Oja disputerade vid Tampere universitet, Finland den 12 augusti 2022.

Forskningen visade att sammansättningen och värmebehandlingskombinationerna av vissa höghållfasta, kallformbara stål kan användas för att balansera mikrostrukturen och formbarhetsegenskaperna för olika ändamål. Resultaten ledde till en formbarhetskarta som anger kopplingen mellan formbarhetstypen och mikrostrukturen.

- För kunderna kan detta ses genom optimerad formbarhet och mikrostrukturella egenskaper. Kundernas produkter blir lättare och komplexa delar kan enklare formas. Avancerade stål bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen, säger Olli Oja.

- Min forskning fokuserar på kisel- och aluminiumlegerade höghållfasta, kallformbara stål, som framför allt används av fordonsindustrin. De stål som undersökts i forskningen ingår i familjen avancerade höghållfasta stål (AHSS). Fynden ger riktlinjer för utvecklingen av våra framtida produkter och nästa generations stål, tillägger han.

Forskning och utveckling av aluminiumlegerade stål fortsätter i Hämeenlinna. De första testerna gjordes 2016 och ett par år senare tillkännagav vi det första tvåfasstålet med hög formbarhet (DH-stål) i vårt produktionsprogram.

- DH-stål är ett exempel på produkter där de värmebehandlingsmetoder som diskuteras i mitt arbete kan användas. Stålet tillverkas vid SSAB:s bruk i Raahe, varifrån det kommer med järnväg till Hämeenlinna för betning, valsning och galvanisering. Alla SSABs galvaniserade produkter tillverkas i Hämeenlinna, säger Olli Oja.

Olli Oja disputerade på sin doktorsavhandling Correlation between the Microstructure and Mechanical Properties of Intercritically Annealed Advanced High-Strength Steels vid fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Tampere universitet, Finland den 12 augusti 2022. 

Du kan läsa doktorsavhandlingen här https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2455-1

Olli Oja i FoU-laboratoriet i SSAB Hämeenlinna, Finland. Till vänster på bilden visas ett fältemissionsskanningselektronmikroskop (FESEM), som var en av de apparater som Olli Oja använde i sitt forskningsarbete.