- Våra kunder efterfrågar fossilfria produkter från SSAB, vi kan lösa de tekniska utmaningarna och vi har en stark finansiell position. Om vi kan lösa frågan kring kraftförsörjningen och miljötillstånd tillsammans med samhället, så är det möjligt att ställa om 15 år före tidigare kommunicerad plan. Planen, som vi finansierar med det egna kassaflödet, ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition, sammanfattar SSABs VD Martin Lindqvist.

Koldioxidutsläppen minskar med 8 miljoner ton per år
SSAB leder idag stålindustrins gröna omställning med det unika HYBRIT-projektet, som SSAB driver tillsammans med partners, och den redan planerade konverteringen av Oxelösund. Dagens beslut innebär att även de övriga produktionsorterna i Norden ställs om under de kommande tio åren, betydligt snabbare än tidigare plan som hade 2045 som målsättning. Ett första steg blir att arbeta fram en mer detaljerad plan för genomförande för varje produktionsort. I vilken ordning orterna ställs om kommer bland annat bero på tillgänglighet av nödvändig infrastruktur, främst tillgång till konkurrenskraftig el. Planen innebär att i stort sett alla SSABs utsläpp ska vara eliminerade vid början av nästa årtionde, vilket betyder en reduktion med mer än 8 miljoner ton koldioxid per år jämfört med dagens nivå. Genom satsningen kan Sveriges totala koldioxidutsläpp minska med cirka 10 procent och Finlands med motsvarande 7 procent.

Nytt produktionssystem
Avsikten är att utifrån gällande affärsstrategi bygga om SSABs nordiska produktionssystem. Det nya systemet innebär en ökad kapacitet för premiumprodukter, förbättrad kostnadsposition och fossilfri produktion. Med den nya planen ska Luleå och Brahestad byggas om till kostnadseffektiva minimills, med elektriska ljusbågsugnar och valsverk, och Borlänge och Tavastehus vidareutvecklas för de nya produktionsprocesserna.

Totalt väntas de strategiska investeringarna för det nya nordiska tunnplåtssystemet uppgå till cirka 45 Mdkr under perioden 2022-2030. Samtidigt elimineras investeringsbehovet i nuvarande system med masugnar, stålverk och valsverk.

Breddat produktprogram och förbättrad kostnadsposition
Genom satsningen breddas SSABs utbud av premiumprodukter, avancerade höghållfasta stål (AHSS), och kylda stål (Q&T). Ett ökat dimensionsprogram med bättre toleranser breddar erbjudandet mot bland annat fordonsindustrin. Planen innebär en rad fördelar:

- Bredare produktprogram inom Specialstål och en förbättrad produktmix med fossilfria produkter

- Lägre kostnader genom bland annat effektivare produktion och materialflöden samt betydligt kortare ledtider.

- Kostnaderna för koldioxidutsläpp elimineras i takt med att masugnar stängs

- Bättre flexibilitet för att möta konjunkturella svängningar efter att omställningen genomförts.
 

Finansiering med egna kassaflödet
SSAB har en stark finansiell position och bedömningen är att det strategiska investeringsprogrammet kan finansieras med det egna kassaflödet. Tillståndsprocesserna för Luleå och Brahestad inleds under 2022.

- Vi har nu en unik möjlighet i Sverige och Finland. Genom en snabb omställning av industrin kan vi skapa nya fossilfria värdekedjor, bygga långsiktig konkurrenskraft och säkra arbetstillfällen inom nordisk industri för framtiden. Vi ökar SSABs intjäning samtidigt som vi snabbt minskar koldioxidutsläppen och ger ett betydande bidrag till klimatet och samhällets omställning, säger Martin Lindqvist.

Kontaktpersoner:

Mia Widell, Head of Group Communications, [email protected], tel. + 46 76 527 25 01
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. + 46 70 295 2912

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 28 januari 2022 kl. 7.15 CET.