Koncernchefens kommentar
Helåret 2020 präglades av en svag marknad till följd av Covid-19 och rörelseresultatet minskade till -325 (2 159) Mkr. Marknaden återhämtade sig under hösten och SSABs leveranser och kapacitetsutnyttjande förbättrades, vilket lyfte rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2020 till 557 (-1 131) Mkr. Kvartalets operativa kassaflöde var starkt och uppgick till 2 930 (1 321) Mkr. Nettoskulden minskade till SEK 10,3 (11,7) Mdkr och SSAB har en stark finansiell ställning.

Alla tre ståldivisioner ökade rörelseresultatet beroende på bättre kapacitetsutnyttjande och högre leveranser. SSAB Special Steels ökade till 491 (-126) Mkr jämfört med det fjärde kvartalet 2019. SSAB Europes resultat steg till 83 (-609) Mkr och SSAB Americas resultat steg till 45 (-222) Mkr.

Hälsa och säkerhet har högsta prioritet och våra insatser gav god effekt under 2020. Olycksfallsfrekvensen (LTIF) sjönk till 3,7 (4,2). Vi har vidtagit flertalet åtgärder för att begränsa smittspridningen av Covid-19 och produktion och underhåll har genomförts utan större påverkan. Den största påverkan på SSAB från Covid-19 under 2020 kom från svagare stålmarknader och vi har därför beslutat att flytta fram tidpunkten för uppfyllandet av våra strategiska mål från 2022 till 2023. Vi vidtog en rad kostnadsbesparingar för att motverka effekterna från svag efterfrågan och totalt minskade de fasta kostnaderna med över 1,6 Mdkr jämfört med helåret 2019. Marknadsläget har förbättrats och vi förväntar oss en god aktivitet under det första kvartalet 2021. De tillfälliga permitteringarna och korttidsarbetet upphörde vid årsskiftet.

SSABs främsta målsättning är att bli fossilfritt senast 2045 och vi fortsätter arbetet med att bli först med fossilfritt stål på marknaden under 2026. Under 2020 invigdes den världsunika pilotanläggningen för HYBRIT och beslut fattades att tidigarelägga starten med tre år för demonstrationsanläggningen. SSABs klimatmål godkändes av organisationen Science Based Targets under det fjärde kvartalet.

SSAB meddelade under fjärde kvartalet 2020 att diskussioner inletts med Tata Steel kring ett möjligt förvärv av stålverket i IJmuiden. Efter att analysen och diskussionerna har fördjupats står det klart att möjligheterna att integrera IJmuiden inom ramen för SSAB:s strategier är begränsade. SSAB har noggrant utvärderat Tata Steel IJmuiden och dragit slutsatsen att vi av tekniska skäl har svårt att genomföra ett förvärv. Vi kan inte skapa tillräcklig trygghet i att vår industriella plan går att genomföra med föredragna tekniska lösningar och så snabbt som vi önskar. Detta medför också att vi inte kan anpassa Tata Steel IJmuiden till vår hållbarhetsstrategi på önskvärt sätt. Vidare motiverar inte de synergier som vi såg i en affär fullt ut kostnaderna för en omställning och affären motsvarar då inte våra finansiella förväntningar. Samtalen med Tata har därför avslutats.

Inbjudan till presentation av SSABs bokslutskommuniké för 2020

SSAB bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2020 klockan 09.30 fredagen den 29 januari 2021. Presentationen sker genom en telefonkonferens som också sänds via SSABs webbsida. Bokslutskommunikén för 2020 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin. Presentationen hålls på engelska.

 

Tid: Fredag, den 29 januari 2021, klockan 09.30

Telefon:
Sverige:  +46 856 6426 51
UK:         +44 3333 0008 04
USA:      +1 6319 1314 22

Konferens ID: 35843954#

Länk till webbsändning: Till webbsändning

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications,
[email protected], +46 8 4545 734

 

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 07.30 CET.