Koncernchefens kommentar

SSABs justerade rörelseresultat för helåret 2022 uppgick till 29,3 (18,8) Mdkr, det högsta i bolagets historia. För fjärde kvartalet uppgick det justerade rörelseresultatet till 3.8 (7.0) Mdkr. Kvartalets nettokassaflöde var starkt om 6,7 Mdkr, med stöd från frigörande av rörelsekapital. SSAB Europe anpassade produktionsnivån till en avvaktande europeisk stålmarknad och tidigarelade underhåll. SSAB befäste positionen som ledare för stålindustrins omställning under 2022 genom att ta betydande steg i utvecklingen inom fossilfri stålproduktion och levererade cirka 500 ton fossilfritt stål till strategiska kunder.

SSAB Special Steels hade planerat underhållsstopp under fjärde kvartalet och det justerade rörelseresultatet uppgick till 1 386 (1 540) Mkr. Rörelsemarginalen minskade till 16,6 (23,5) %. SSAB Americas justerade rörelseresultat ökade till 2 726 (2 188) Mkr och marginalen steg till 36,1 (35,6) %. SSABs strategi med ledande positioner inom specialstål och amerikansk grovplåt kompenserade för en svag Europamarknad som, i kombination med underhåll, gjorde att SSAB Europes justerade rörelseresultat föll till -228 (3 301) Mkr.

Säkerheten fortsatte att förbättras och olycksfallsfrekvensen (LTIF) minskade till 1,06 (1,80) under helåret 2022.

Europamarknaden fortsatte att vara svag under fjärde kvartalet och SSAB anpassade produktionen och tidigarelade underhåll i en av masugnarna i Raahe. Marknaden bedöms ha stabiliserats, även om det finns fortsatt osäkerhet, och SSAB återstartade masugnen i inledningen av året.

Under fjärde kvartalet gjordes en nedskrivning av goodwill om 33,3 Mdkr, vilket omfattar all goodwill relaterad till de förvärv av Ipsco och Rautaruukki som genomfördes 2007 respektive 2014. Nedskrivningen är av engångskaraktär och har inte påverkat kassaflödet. Bakgrunden till nedskrivningen var ränteuppgången och en mer försiktig metod avseende prövning av nedskrivningsbehov.

SSAB har en stark finansiell position och styrelsen föreslår en utdelning om SEK 8,70 per aktie (5,25) för verksamhetsåret 2022.

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman ett bemyndigande för ett program för återköp av egna aktier.

SSAB tog ytterligare steg mot en fossilfri stålproduktion under 2022. Förstudier pågår för kostnadseffektiva så kallade mini-mills i Luleå och Raahe, och samriskbolaget Hybrit fortsatte att utveckla tekniken för fossilfri järnframställning med vätgas. Under fjärde kvartalet kvalificerade sig SSAB till Dow Jones Sustainability Europe Index 2022, som det enda stålföretaget.

 

SSAB bjuder in till presentation av bokslutskommunikén för 2022 klockan 09.30 fredagen den 27 januari 2023. Rapporten presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Leena Craelius.

Presskonferensen hålls på engelska.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
Sverige: +46 8 505 100 30
UK: +44 121 281 8004
USA: +1 718 705 8796

Vänligen be operatören om att kopplas till ”SSAB”. Det krävs ingen pinkod. 

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/c8ufasci

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72
 233 5288

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 kl. 07.30 CET.