Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat uppgick till -973 (300) Mkr för det tredje kvartalet 2020, vilket var 1 273 Mkr lägre än det tredje kvartalet 2019. Stålmarknaden påverkades fortsatt negativt av minskad ekonomisk aktivitet efter utbrottet av Covid-19. Jämfört med andra kvartalet 2020 sjönk resultatet med 722 Mkr, främst beroende på kostnader för planerat underhåll om 670 Mkr. Kassaflödet var positivt vilket befäster vår starka finansiella position.

Rörelseresultatet för SSAB Special Steels minskade till 73 (358) Mkr. Resultatet var även lägre jämfört med föregående kvartal, hänförligt till det planerade underhållsstoppet samt anpassning av produktionsvolymen till den lägre efterfrågan.

SSAB Europes leveranser minskade till 751 (794) kton. Kostnader för planerade underhållsstopp, lägre kapacitetsutnyttjande och lägre priser drog ned rörelseresultatet till -631 (-480) Mkr.

Rörelseresultatet för SSAB Americas minskade till -435 (522) Mkr för det tredje kvartalet. Svag efterfrågan och låga marginaler samt kostnader för planerat underhåll belastade resultatet.

Arbetet med att minimera effekterna av och riskerna med Covid-19 har fortsatt. Genom förebyggande åtgärder tillsammans med våra leverantörer undvek vi smittspridning i samband med underhållsstoppen. Årets planerade underhåll är nu genomförda och vi kan snabbt öka produktionen om marknaden så tillåter. Våra kostnadsbesparingar fortsatte att ge god effekt under tredje kvartalet och de fasta kostnaderna minskade med drygt 600 Mkr, jämfört med motsvarande period ifjol. En del av åtgärderna fortsätter in i fjärde kvartalet. Under slutet av perioden förbättrades efterfrågan, främst i Europa och vi bedömer att aktiviteten blir något högre under fjärde kvartalet.

SSAB fortsätter att hålla fokus på att utveckla specialstålsaffären samt att bli först med fossilfritt stål. Målsättningen är att starta leveranser under 2026. Under tredje kvartalet 2020 driftsattes HYBRITs världsunika pilotanläggning i Luleå och SSABs långsiktiga mål för utsläpp av koldioxid har godkänts av organisationen Science Based Targets initiative. Godkännandet innebär att målet är vetenskapligt förankrat och i linje med Parisavtalet.
 

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för tredje kvartalet 2020

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten idag klockan 09.30. Presentationen ska ske genom en telefonkonferens som också sänds via SSABs webbsida.

Rapporten för tredje kvartalet 2020 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Torsdag, den 22 oktober 2020, klockan 09.30

Telefon:
Sverige:  +46 856 6426 51
UK:         +44 3333 0008 04
USA:      +1 6319 1314 22

Konferens ID: 29874322#

Länk till webbsändning: Till webbsändning  

För ytterligare information, vänligen kontakta
Investor Relations: Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], +46 70 2952 912
Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications, [email protected], +46 8 4545 734

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 07.30 CEST.