Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för tredje kvartalet 2023 uppgick till 4 371 (6 594) Mkr. Nedgången jämfört med fjolårets höga nivå var främst hänförligt till en svagare marknad för SSAB Europe, Tibnor och Ruukki Construction. Jämfört med det andra kvartalet 2023 minskade koncernens rörelseresultat med 592 Mkr. SSAB fortsätter att generera starka kassaflöden, det operativa kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till 6,3 Mdkr.

SSAB Special Steels hade ett rörelseresultat* om 1 808 (2 390) Mkr med en rörelsemarginal om 23 (28) %. Special Steels har en stark position på marknaden för höghållfasta stål med produkter som adderar ett betydande kundvärde i form av ökad produktivitet och hållbarhetsprestanda. Detta ger förutsättningar för mer stabila priser över konjunkturcykeln.

SSAB Americas rörelseresultat uppgick till 2 653 (3 034) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 35 (37) %. SSAB Europe* hade ett rörelseresultat om 254 (1 446) Mkr och en rörelsemarginal på 2 (12) %.

Säkerheten fortsatte att förbättras och olycksfallsfrekvensen (LTIF) minskade till 0,94 (1,15) under tredje kvartalet.

Efterfrågan i Europa är svag och den säsongsmässiga nedgången under tredje kvartalet var mer uttalad än normalt. Åtgärder har införts för att anpassa produktion, kostnader och bemanning. Målet är att minska kostnaderna med 500 Mkr på årsbasis, varav cirka 200 Mkr är strukturellt. Åtgärderna omfattar tillfälliga permitteringar, uppsägning av fast anställda, användning av tidbanker och en restriktiv hållning kring nyanställningar samt övriga fasta kostnader. Även på SSAB Special Steels marknader har kunderna blivit mer avvaktande, framför allt i Europa. Marknaden i Nordamerika för grovplåt var mer stabil under kvartalet.

Omställningen för att ta bort koldioxidutsläppen, sänka kostnaderna och stärka produktportföljen fortsätter. SSAB har möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling och dramatiskt minska koldioxidavtrycket i industrins värdekedja.

Omställningen behöver flera tillstånd. I oktober godkände Mark- och miljödomstolen beslutet som tidigare fattades av Energimarknadsinspektionen om två nya 130 kV-ledningar till SSAB i Oxelösund. Beslutet kan överklagas till Mark- och Miljööverdomstolen. Försäljningen av SSAB Zero, ett stål med noll utsläpp avseende scope 1 och 2 fortsätter att utvecklas enligt plan med stort intresse från många kunder och segment.

*) Justerat rörelseresultat har använts för jämförande information. Inga jämförelsestörande poster har rapporterats under tredje kvartalet 2023.

 

SSAB bjuder in till presentation av Q3 rapporten för 2023 klockan 09.30 onsdagen den 25 oktober 2023.

Rapporten presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Leena Craelius.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com.

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/vp3ssyjn

Det går även att delta via telefon. Klicka på länken nedan, fyll i formuläret och du kan välja om du vill ringa in själv eller bli uppringd genom att klicka på ”Call Me”.

Länk till telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BI90574e8ab7fd4ff091f2bdd11050b486

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72
233 5288

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl. 07.30 CET.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com.
Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.