Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat uppgick till -251 Mkr för det andra kvartalet 2020, vilket var 1 567 Mkr lägre än det andra kvartalet 2019. Stålmarknaderna påverkades negativt av den minskade ekonomiska aktiviteten efter utbrottet av Covid-19. Jämfört med första kvartalet 2020, som i stort var opåverkat av Covid-19, försämrades resultatet med 594 Mkr.

Rörelseresultatet för SSAB Special Steels uppgick till 485 (544) Mkr, då lägre volymer jämfört med andra kvartalet 2019 påverkade negativt. Efterfrågan för specialstålsaffären var bättre än för standardstål och SSAB Special Steels rörelsemarginal under kvartalet uppgick till 12 % (11 %). Jämfört med första kvartalet 2020 så förbättrades resultatet med 27 Mkr, bland annat relaterat till kostnadsbesparingar och god produktionstakt.

Den europeiska stålmarknaden präglades av låg efterfrågan och SSAB Europes leveranser minskade till 695 (909) kton. Lägre volymer och effekterna av minskad produktion drog ned rörelseresultatet till -566 (66) Mkr.

Rörelseresultatet för SSAB Americas minskade till -10 (872) Mkr för det andra kvartalet och leveranserna minskade till 460 (475) kton, hänförligt till en svag efterfrågan. Andra kvartalet 2019 präglades av gynnsamma marknadsförhållanden med höga priser på grovplåt.

Arbetet med att minimera effekterna av och riskerna med Covid-19 har fortsatt, med hälsa och säkerhet som vår främsta prioritet. SSABs verksamhet löpte enligt plan under det andra kvartalet. Vi agerade snabbt för att anpassa organisationen till en lägre efterfrågan, och våra åtgärder minskade de fasta kostnaderna med 800 Mkr, jämfört med andra kvartalet ifjol. Kostnadsbesparingarna, vilket inkluderar korttidsarbete och permitteringar, fortsätter under tredje kvartalet.

Produktionsnivån är fortsatt reducerad och den ena masugnen i Raahe, som stängdes ned i mitten av april, planeras att vara stängd under större delen av tredje kvartalet. På grund av osäkerheten på marknaden har vi tidigarelagt de planerade underhållsstoppen som nu kommer ske under juli och augusti, istället för det fjärde kvartalet. Utsikterna är osäkra, men det finns vissa positiva signaler i flera av våra kundsegment som indikerar att efterfrågan kan börja förbättras vid slutet av tredje kvartalet. 

SSAB fortsätter samtidigt att hålla fokus på att utveckla specialstålsaffären samt att bli först på marknaden med fossilfritt stål under 2026. Vi kommer redan under tredje kvartalet 2020 att driftsätta Hybrits världsunika pilotanläggning i Luleå.

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för andra kvartalet 2020

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten idag klockan 09.30. Presentationen ska ske genom en telefonkonferens som också sänds via SSABs webbsida. Rapporten för andra kvartalet 2020 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin. Presentationen hålls på engelska. 

Tid: Tisdag, den 21 juli 2020, klockan 09.30
Telefon: 
Sverige:  +46 856 6426 51
UK:         +44 3333 0008 04
USA:      +1 6319 1314 22
Konferens ID: 17664251#

Länk till webbsändning: Till webbsändning

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of Investor Relations,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,
[email protected], +46 8 4545 734

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 07.30 CEST.