Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 300 Mkr för det tredje kvartalet 2019, vilket var 1 300 Mkr lägre jämfört med det tredje kvartalet ifjol. Försämringen var främst hänförlig till SSAB Europe. Koncernens operativa kassaflöde för det tredje kvartalet uppgick till 1 038 (1 922) Mkr.

Efterfrågan för SSAB Special Steels försvagades under tredje kvartalet, framförallt i Europa. Leveranserna minskade och rörelseresultatet var lägre jämfört med det tredje kvartalet ifjol och uppgick till 358 (536) Mkr. Marginalerna försämrades under kvartalet framförallt på grund av högre kostnader för järnmalm.

Efterfrågan i Europa var säsongsmässigt lägre och konjunkturförsvagningen gjorde att nedgången blev mer uttalad än normalt. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet föll till -480 (460) Mkr. Den exceptionella marginalpressen på den europeiska marknaden fortsatte att påverka resultatet negativt. Även den planerade renoveringen av den ena masugnen i Raahe belastade kvartalets resultat. Marknadspriserna för järnmalm sjönk under senare delen av kvartalet, vilket ger SSAB Europe lägre råmaterialkostnader under det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet för SSAB Americas minskade till 522 (790) Mkr för det tredje kvartalet, främst beroende på lägre realiserade priser. Efterfrågan var relativt stabil och leveranserna ökade något jämfört med föregående kvartal.

Inför avslutningen av året ser vi en mer uttalad säsongsmässig avmattning än normalt. En rad åtgärder vidtogs redan under tredje kvartalet för att minska kostnaderna i koncernen; produktionstakten minskades vid flertalet linjer och den mindre masugnen i Oxelösund stängdes, antalet visstidsanställda minskades betydligt, förkortad arbetstid och tillfälliga permitteringar infördes tillsammans med att övriga kostnader drogs ned. För att ytterligare minska kostnader och kapacitet, så kommer den ena masugnen i Raahe att stängas ned i slutet av november. Samtidigt har vi en stark balansräkning, en låg nettoskuldsättningen samt begränsade skuldförfall kommande år, vilket ger goda förutsättningar att fortsätta att utveckla SSAB. HYBRIT-initiativet, med målet att producera fossilfritt stål, framskrider enligt plan och skapar ett stort intresse bland våra kunder.

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för tredje kvartalet 2019

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten i dag klockan 09.30.
Rapporten för tredje kvartalet 2019 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08
5664 2651 (Sverige)
+44
33 3300 0804 (UK)
+1
63 1913 1422 (USA)

PIN: 32810479#

Länk till webbsändning


För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,
[email protected], +46 8 4545 734

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 07.30 CEST.