Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för andra kvartalet 2019 uppgick till 1 316 Mkr, vilket var 314 Mkr lägre jämfört med andra kvartalet ifjol. Försämringen var hänförlig till SSAB Europe, som påverkades negativt framförallt av högre kostnader för järnmalm.
Koncernens operativa kassaflöde ökade till 1 696 (1 325) Mkr.

Efterfrågan för SSAB Special Steels var god under kvartalet. Rörelseresultatet var något högre jämfört med andra kvartalet ifjol och uppgick till 544 (522) Mkr. Högre realiserade priser motverkades till stor del av högre kostnader för järnmalm.

Efterfrågan i Europa försvagades under andra kvartalet och SSAB Europes leveranser minskade jämfört med fjolåret, framförallt drivet av en svagare efterfrågan från bilindustrin. Rörelseresultatet föll till 66 (907) Mkr. Järnmalmpriset har stigit kraftigt samtidigt som stålpriserna försvagats, vilket lett till en exceptionell marginalpress på den europeiska marknaden.

Rörelseresultatet för SSAB Americas steg till 872 (365) Mkr för andra kvartalet. Betydligt högre realiserade priser samt lägre skrotpriser drev förbättringen jämfört med fjolårets andra kvartal. Efterfrågan var god i de flesta kundsegment, dock hade distributörerna en avvaktande hållning.

Det finns en viss osäkerhet i hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Försvagningen av stålpriserna på våra hemmamarknader, Europa och USA, innebär att distributörerna har en avvaktande hållning och efterfrågan förväntas bli säsongsmässigt svagare under det tredje kvartalet. Nuvarande bemanning är anpassad till en förhållandevis hög produktionsnivå, med ett stort antal visstidsanställda, vilket ger oss en flexibilitet när marknaden vänder nedåt. Under det tredje kvartalet kommer produktionsvolymen att minska, och antalet visstidsanställda kommer därmed att reduceras. Bland annat kommer den mindre masugnen i Oxelösund att stängas. Därutöver genomförs nu sedan tidigare planerade åtgärder för att minska övriga kostnader i alla divisioner. Samtidigt har vi en stark balansräkning, vilket skapar goda förutsättningar för att kunna fortsätta utveckla bolaget oavsett konjunkturläge.


Inbjudan till presentation av SSABs rapport för andra kvartalet 2019

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten i dag klockan 10.30
Rapporten för andra kvartalet 2019 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon. Konferensen startar klockan 10.30.

Telefon:
08
5664 2651 (Sverige)
+44
33 3300 0804 (UK)
+1
63 1913 1422 (USA)

PIN: 55 13 29 99#

Länk till webbsändning


För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,
[email protected], +46 8 4545 734

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 07.30 CEST.