Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 1 035 Mkr. Resultatet ökade med 192 Mkr, trots betydligt högre kostnader för underhåll jämfört med fjärde kvartalet 2017. Framförallt ökade resultatet för SSAB Americas. Rörelseresultatet var lägre jämfört med föregående kvartal, främst beroende på planerade underhållsstopp.

Efterfrågan för SSAB Special Steels var fortsatt stark i de flesta segmenten. Under kvartalet tog vi beslut att förlänga det planerade underhållsstoppet i Oxelösund och öka de förebyggande underhållsinsatserna, givet de störningar som inträffat tidigare under året. Detta påverkade leveranser och kostnader negativt i kvartalet, men skapar bättre förutsättningar för en mer stabil produktion framöver. Rörelseresultatet uppgick till -72 (641) Mkr för det fjärde kvartalet.

Efterfrågan i Europa var god, men med en säsongmässig avmattning mot slutet av fjärde kvartalet. SSAB Europes leveranser minskade något jämfört med fjärde kvartalet 2017, men andelen premiumprodukter ökade. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet steg till 733 (460) Mkr.

Rörelseresultatet för SSAB Americas uppgick till 553 (-15) Mkr för fjärde kvartalet. Förbättringen jämfört med fjärde kvartalet 2017 drevs främst av högre realiserade priser, medan det planerade underhållsstoppet i Montpelier påverkade negativt. Efterfrågan var fortsatt stark i de flesta segment.

Under 2018 har vi följt vår plan mot de strategiska tillväxtmålen för 2020. Det är centralt i vår strategi att förbättra produktmixen och få en mer stabil utveckling över konjunkturcykeln. I verksamheten är högsta prioritet att åstadkomma en högre, jämnare produktion samt en säkrare arbetsplats. Resurser fokuseras på förebyggande åtgärder och vi intensifierar vårt arbete med kontinuerliga förbättringar och att minska rörelsekapitalet.

Den politiska turbulensen kring handelshinder och något svagare ekonomiska ledande indikatorer bidrar till en viss osäkerhet kring efterfrågan på stål framöver. Samtidigt ser vi fortsatt positiva signaler från flera större kundsegment, vilket gör att vi bedömer utsikterna för första kvartalet 2019 som relativt goda. Kassaflödet var starkt under 2018 och nettoskulden minskade med 3 mdkr. Styrelsen föreslår att utdelningen till aktieägarna höjs till SEK 1,50 (1,00) per aktie. Vi förväntar oss att vi kommer att fortsätta generera starka kassaflöden.

Inbjudan till presentation av SSABs bokslutskommuniké för 2018

SSAB bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2018 i dag klockan 09.00. Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.00, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08 505 564 74 (Sverige)
+44 203 364 5374 (UK)
+1 855 753 2230 (USA)

Länk till webbsändning: Till webbsändning 

 För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl. 07.30 CET.