I Morse-projektet (Model-based optimisation for efficient use of resources and energy) samarbetar europeiska företag för att utveckla mer noggranna verktyg för förbättring av stålkvaliteten och hantering av komplicerade processer.

SSABs insats i projektet är att ta fram ett verktyg som simulerar material- och energiflöden och med vars hjälp man kan bedöma effekten av olika råvaru- och processalternativ på tillverkningskostnader och -effektivitet. Man kan till exempel simulera olika alternativ för återvinning av sekundära råvaror, dvs. biråvaror, och studera vilken effekt alternativen har på anläggningens totala ekonomi och stålets kvalitet. Med hjälp av online-modellering av delprocesser i stålframställning och varmvalsning kan man förbättra kvalitetsstyrningen i processkedjan och materialeffektiviteten hos specialprodukter genom att utveckla verktyg för prognosticerande kvalitetsstyrning. Projektets mål är att förbättra specialprodukternas avkastning och minska energiförbrukningen med två procent, vilket ger en årlig minskning av CO2-utsläppen med 110 tusen ton.

Projektet leds av VTT. Förutom VTT deltar från Finland SSAB Europe Oy, Outokumpu Stainless, SW-Development Oy, från Tyskland VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH och GRIPS Industrial IT Solutions GmbH, från Norge Cybernetica AS, från Österrike Maschinenfabrik Liezen und Giesserei Ges.m.b.H. och från Spanien Optimizacion Orientada a la Sostenibilidad SL.