Plats

World Trade Center Stockholm
Lokal ”New York”
Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan

Rätt att delta på stämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB lördagen den 21 maj 2016, dels anmäler sin avsikt att delta på stämman senast måndagen den 23 maj 2016, helst före kl. 12.00. Vänligen notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 20 maj 2016.

Anmälan om deltagande på stämman görs via bolagets hemsida, www.ssab.com, eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 20 maj 2016 då avstämningsdagen infaller lördagen den 21 maj 2016. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före den 20 maj 2016.

Eftersom de aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Ltd är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste dessa aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Ltd, per e-post på adress [email protected] eller per telefon +358 (0)20 770 6609, för registrering av sina aktier i eget namn i god tid före fredagen den 20 maj 2016 då avstämningsdagen infaller lördagen den 21 maj 2016.

Ombud

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till: SSAB AB, Bolagstämma, Box 7832, 103 98 Stockholm. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i stämman till den som anmält sig kommer att sändas ut före stämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna tillhanda senast torsdagen den 26 maj 2016. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före stämman kan nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken mot uppvisande av legitimation.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om (A) styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och (B) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av B-aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

7. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag avseende punkterna 1 och 6

Punkten 1 Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Sven Unger väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Punkten 6 Beslut om (A) styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och (B) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av B-aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

(A) Beslut om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Mot bakgrund av styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt punkten (B) nedan under förutsättning av bolagsstämmans godkännande föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§§ 4 och 5) i enlighet med följande:

§ 4

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3.500.000.000 kronor och högst 14.000.000.000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.800.000.000 kronor och högst 19.200.000.000 kronor.

§ 5

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 400.000.000 st och högst 1.600.000.000 st. Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 1.600.000.000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 1.600.000.000 st. Aktie av serie A medför en (1) röst medan aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Aktier av serie A och aktier av serie B medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 545.000.000 st och högst 2.180.000.000 st. Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 2.180.000.000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 2.180.000.000 st. Aktie av serie A medför en (1) röst medan aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Aktier av serie A och aktier av serie B medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst.

(B) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av B-aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av B-aktier på följande villkor.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 25 maj 2016, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya B-aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya B-aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Därvid ska kunna beslutas att det belopp som ska betalas för varje ny B-aktie ska vara lägre än de tidigare aktiernas kvotvärde (för närvarande 8,80 kronor), varvid ett belopp som motsvarar skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet för det totala antalet nyemitterade B-aktier ska tillföras bolagets aktiekapital genom överföring från övrigt eget kapital.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya B-aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 31 maj 2016.

4. För det fall att inte samtliga B-aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana B-aktier i första hand ska tilldelas dem som också tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand ska tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. Eventuella återstående B-aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 3 juni 2016 till och med den 17 juni 2016, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 23 juni 2016. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

6. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade B-aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.

7. De nya B-aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

8. Nyemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt (A) ovan.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkten (A) ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutet enligt förslaget i punkten (A) ovan är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med punkten (B) ovan.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller Euroclear Finland Ltd.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på stämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Styrelsens förslag respektive beslut enligt punkten 6 ovan samt de handlingar som avses i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70, D6, Stockholm, och läggas ut på bolagets hemsida www.ssab.se senast den 6 maj 2016. Handlingarna sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 304 183 270 A-aktier med en röst per aktie och 245 062 240 B-aktier med en tiondels röst per aktie, vilket innebär att det i bolaget finns totalt 549 245 510 aktier och 328 689 494 röster.

Stockholm i april 2016
SSAB AB (publ)
Styrelsen

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den svenska och respektive finska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande den 25 april 2016 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Chef för Investor Relations, [email protected], 08-45 45 729