Anmälan

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen onsdagen den 20 oktober 2021, dels anmäler sig till bolagsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan, så att poströsten är SSAB tillhanda senast onsdagen den 27 oktober 2021.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (inklusive finska aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy) måste, för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst även låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 20 oktober 2021, avstämningsdagen inför bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 22 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som förhandsröstar genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman tillsammans med poströstningsformuläret sändas till: SSAB AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Registreringsbevis ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för bolagsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för bolagsstämman. För den som önskar förhandsrösta genom ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon på 08-45 45 760.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara SSAB tillhanda senast onsdagen den 27 oktober 2021. Formuläret kan skickas via e-post till [email protected] eller via post till SSAB AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Swedens hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Sådan förhandsröst måste avges senast onsdagen den 27 oktober 2021.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta SSAB på telefon 08 45 45 760.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av en eller två justeringsmän

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

7. Val av ny styrelseledamot

8. Val av styrelsens ordförande

 

A. Valberedningen föreslår:

Valberedningen består av Pierre Heeroma, LKAB (valberedningens ordförande); Kimmo Viertola, finska staten; Michael Kjeller, Folksam; Niklas Johansson, Handelsbanken fonder; och Bengt Kjell (styrelsens ordförande).

Valberedningen har informerats om att bolagets styrelseordförande Bengt Kjell meddelat styrelsen att han önskar avgå som ledamot och styrelseordförande med anledning av de ägarförändringar som ägt rum i bolaget under maj och juni 2021. På grund av den ägarförändring som ägt rum i september 2021 har styrelseledamot Annareetta Lumme-Timonen meddelat styrelsen att hon avser avgå som styrelseledamot vid den extra bolagsstämman. Mot bakgrund därav har valberedningen enats om följande förslag avseende styrelsens sammansättning för tiden intill nästkommande årsstämma. Bengt Kjell har inte deltagit i valberedningens beredning av förslagen under punkterna 6 och 8 nedan. Valberedningen föreslår att:

1. Advokaten Nina Svensson eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar, utses till ordförande vid stämman.

6. Antalet styrelseledamöter reduceras från åtta till sju ledamöter.

7. Val av Maija Strandberg till ny ledamot av styrelsen. Maija Strandberg är född 1969 och har en masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Åbo, Finland. Hon är sedan 2019 senior finansrådgivare på ägarstyrningsenheten som ingår i den finska statsministerns kansli. Hon har mer än 25 års erfarenhet från det privata näringslivet och hon har tidigare bl.a. varit finanschef på Uponor och Vice President Finance på Valmet (Metso Paper). Hon sitter för närvarande i styrelserna för Finnair Oyj och Neova Oy.

8. Val av styrelseledamot Lennart Evrell till ordförande i styrelsen.

Valberedningen har efter utvärdering av Maija Strandbergs meriter och intervju med henne gjort bedömningen att hennes erfarenheter och kvalifikationer möter valberedningens krav på kompetens och gör henne väl lämpad som styrelseledamot i bolaget. Maija Strandberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Lennart Evrell valdes till styrelseledamot vid årsstämman 2021 i enlighet med valberedningens förslag. Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har funnit att Lennart Evrell genom sitt engagemang på ett förtjänstfullt sätt bidragit i styrelsearbetet sedan han tillträdde. Hans gedigna erfarenhet från andra industribolag samt av styrelsearbete i börsnoterade bolag gör honom väl lämpad för uppdraget som styrelsens ordförande.

 

B. Styrelsen föreslår att:

2. Oskar Börjesson, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Ömsesidigt, och Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden, eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, utses till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

3. Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget upprättas av Euroclear Sweden AB baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före den extra bolagsstämman, dvs. senast den 18 oktober 2021, till adress SSAB AB, Box 70, 101 21 Stockholm, eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.ssab.com samt på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 70, D6, i Stockholm, senast den 23 oktober 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

De fullständiga förslagen inför bolagsstämman framgår ovan. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 304 183 270 A-aktier med en röst per aktie och 725 652 056 B-aktier med en tiondels röst per aktie, vilket innebär att i bolaget finns totalt 1 029 835 326 aktier och 376 748 475,6 röster.

Stockholm i september 2021
SSAB AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, SSAB, tel +46 70 295 2912, [email protected]