SSABs ordförande Sverker Martin-Löf har informerat bolagets huvudägare Industrivärden att han inte står till förfogande för omval vid årsstämmorna våren 2015 i de börsbolag där han idag har styrelseuppdrag. Sverker-Martin Löf har varit styrelsens ordförande i SSAB sedan 2003. 

Industrivärden och dess huvudägare avser att för valberedningen i SSAB föreslå att Bengt Kjell nomineras som ny ordförande för SSAB vid kommande årsstämma. Bengt Kjell är VD för AB Handel och Industri, ett helägt dotterbolag till Handelsbanken och han var under åren 2002-2010 vice VD i Industrivärden. 


Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande den 22 januari 2015 kl. 08.00 CET.