Kvartalet

•             Försäljningen uppgick till 13 314 (8 695) Mkr, varav 3 534 Mkr kommer från Rautaruukki

•             Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 510 (-602) Mkr

•             Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 433 (-745) Mkr

•             Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-1,61) kronor

•             Jämförelsestörande poster hänförliga till förvärvet av Rautaruukki påverkade resultatet efter skatt med -450 Mkr och resultat per aktie med -0,94 kronor

•             Det operativa kassaflödet uppgick till 77 (500) Mkr

•             Den 29 juli fullföljdes utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki varvid aktieägarna i Rautaruukki erhöll nyemitterade aktier i SSAB i utbyte mot sina aktier i Rautaruukki

•             Rautaruukki konsolideras i SSAB från den 29 juli. Koncernen skulle pro forma, om Rautaruukki ägts under hela tredje kvartalet, givit ett rörelseresultat på 409 (-521) Mkr, exklusive jämförelsestörande poster

•             Förvärvsanalysen av Rautaruukki är endast preliminär och slutförs under fjärde kvartalet. Kvartalet har i princip endast belastats med avskrivningar på övervärden i lager och orderbok

•             Koncernen har från 1 september omorganiserats i fem divisioner och ny segmentsrapportering har införts

Koncernchefens kommentar

Det underliggande rörelseresultatet pro forma för tredje kvartalet uppgick till 409 miljoner kronor, en förbättring på knappt en miljard kronor i relation till tredje kvartalet 2013, drivet framför allt av ett väsentligt högre resultat i den nordamerikanska verksamheten främst på grund av höjda priser och förbättrad produktivitet. Resultatförbättringen i den europeiska verksamheten berodde främst på högre volymer och lägre råvarukostnader.

Efterfrågan i Nordamerika har varit fortsatt god och vi har haft full utnyttjandegrad i båda våra nordamerikanska verk under tredje kvartalet. Den europeiska marknaden har varit relativt stabil justerat för sedvanliga säsongseffekter. Den globala marknaden för höghållfasta stål har uppvisat en blandad utveckling, starkt i USA, stabilt i Europa och fortsatt utmanade i Asien. Totalt sett var leveransvolymerna för koncernen under tredje kvartalet något lägre än under andra kvartalet.

Lagernivåerna hos distributörer har ökat något i USA på grund av höga importvolymer medan lagernivåerna i Europa är balanserade. Marknaden för byggmaterial är normalt säsongsmässigt stark under tredje kvartalet men utvecklingen i östra Europa och Ryssland har i år dämpat efterfrågan.  

Vi räknar med att vår amerikanska verksamhet ska fortsätta att utvecklas positivt, drivet av fortsatt god efterfrågan från slutkunder. Dock förväntar vi oss, som vanligt, en säsongsmässig avmattning mot slutet av året, framförallt i efterfrågan från Steel Service Centers. Utvecklingen i Europa är svårbedömd bland annat på grund av den komplicerade situationen i Ryssland och Ukraina, men priser och volymer väntas vara relativt stabila under fjärde kvartalet. Marknaden för höghållfasta stål väntas vara oförändrad, med fortsatt god efterfrågan i Nordamerika men svag på ett flertal tillväxtmarknader.

Den 29 juli slutfördes samgåendet med Rautaruukki. Samgåendet ger tydliga fördelar genom att vi strukturellt kan minska den årliga kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor och frigöra rörelsekapital samt undvika investeringar till ett värde av cirka 2 miljarder kronor. Dessutom får vi en produktportfölj som är helt unik i världen, och med ännu större resurser att utveckla våra erbjudanden till kunderna ska vi säkerställa att SSAB även fortsatt kommer vara världsledande inom höghållfasta stål.

Den nya organisationen med fem divisioner är på plats sedan den 1 september och integrationsarbetet fortlöper väl och enligt plan. Den därmed sammanhängande segmentrapporteringen beskrivs på sidan 9. Organisationen är uppsatt för att maximera kostnadssynergier och flexibilitet samt för att få ett tydligare fokus på den globala höghållfasta stålmarknaden samt våra två viktiga hemmamarknader Norden och Nordamerika.

Det nya SSAB får en bättre kostnadsposition, en starkare produktportfölj och en större möjlighet att hantera perioder av såväl svag som stark efterfrågan på ett kostnadseffektivt sätt.

Presentation av SSABs rapport för tredje kvartalet 2014

SSAB bjuder in till presentation av rapporten för tredje kvartalet idag den 27 oktober 2014.

Rapporten för tredje kvartalet 2014 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon: +46 8 505 564 74 (Sverige), +44 203 364 53 74 (England), +1 855 753 22 30 (USA).

Länk till webbsändning: Till webbsändning

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2014, klockan 07.30.

För ytterligare information:

Andreas Koch, Director IR and Financial Communications, Tel. 070 - 509 77 61
Marie Elfstrand, Director Media Relations and PR, Tel. 08 - 45 45 734