Plats

World Trade Center Stockholm, lokal New York
Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan

Rätt att delta på extra bolagsstämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 september 2014, dels anmäler sin avsikt att delta på extra bolagsstämman senast fredagen den 5 september 2014, helst före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på extra bolagsstämman görs via bolagets hemsida, www.ssab.com, eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (eller organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd så att aktieägaren är registrerad i eget namn hos Euroclear Sweden AB fredagen den 5 september 2014. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Eftersom de finska aktieägarna som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Ltd är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste de finska aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Ltd, per e-post på adress [email protected] eller per telefon +358 (0)20 770 6609, för registrering av sina aktier i eget namn i god tid före fredagen den 5 september 2014.

Ombud

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämman sändas till: SSAB AB, Extra bolagsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i extra bolagsstämman till den som anmält sig kommer att sändas ut före stämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna tillhanda senast tisdagen den 9 september 2014. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före extra bolagsstämman kan nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken mot uppvisande av legitimation.

Dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
  7. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter
  8. Val av nya ledamöter till styrelsen
  9. Stämmans avslutande


    
Valberedningens förslag med anledning av förvärvet av Rautaruukki Oyj:

Valberedningen består av Anders Nyberg, Industrivärden (valberedningens ordförande); Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Lars-Eric Aaro, LKAB; Frank Larsson, Handelsbanken fonder; Kari A. J. Järvinen, Solidium Oy och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande).

Valberedningens förslag avseende punkterna 1 och 6-8 kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt.

______________

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 304 183 270 A-aktier med en röst per aktie och 245 062 240 B-aktier med en tiondels röst per aktie, vilket innebär att i bolaget finns totalt 549 245 510 aktier och 328 689 494 röster.

Stockholm i augusti 2014

  
SSAB AB (publ)

Styrelsen

Inregistreringen börjar kl. 9.30.
        
Välkommen!

   SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SSAB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2014
klockan 11.00.