Finansiella risker

I en internationell verksamhet som SSABs uppkommer ett antal finansiella risker i form av finansierings-, likviditets-, ränte-, valuta- och kreditrisker. Hanteringen av dessa regleras i koncernens finanspolicy som är fastslagen av styrelsen. Huvuddelen av de finansiella transaktionerna sker genom moderbolagets finansfunktion i Stockholm och genom SSAB Finance på Irland. För en fullständig information om koncernens finansiella riskhantering, se not 29 (s. 211) i SSABs årsredovisning 2019.

Riskfaktor Riskbeskrivning Åtgärder
REFINANSIERINGSRISK/ LIKVIDITETSRISK
 
Med refinansieringsrisk/likviditetsrisk menas
risken att SSAB inte kan betala sina åtaganden
på grund av otillräcklig likviditet eller får svårigheter
att ta upp nya lån.
Upplåningsstrategin inriktas på att trygga koncernens behov av
lånefinansiering, både vad avser det långsiktiga lånebehovet och
de dagliga betalningsåtaganden SSAB har mot sina långivare och
leverantörer. Upplåningen sker primärt i moderbolaget och med
beaktande av koncernens finansiella mål. För att minimera
refinansieringsrisken är målsättningen att de långfristiga lånen
ska ha en jämn förfalloprofil och en snittlöptid överstigande tre år.
Likviditetsbufferten, det vill säga outnyttjade och bindande
kreditfaciliteter samt likvida medel ska, beroende på
nettoskuldsättningsgrad, överstiga 5 % – 10 % av koncernens
omsättning.
MARKNADSRISK Marknadsrisk är risken för att förändringar i
marknadspriser på bland annat räntor och valutor
påverkar koncernens resultat eller finansiella ställning.
Ränterisk: Koncernens ränterisk är hänförlig till förändringen i
marknadsräntor och deras påverkan på skuldportföljen. Den
genomsnittliga räntebindningstiden i den totala skuldportföljen
bör ligga runt 1 år men tillåts variera mellan 0,5 och 2,5 år.

 
Valutarisk: SSABs valutaexponering avseende omräkningsexponering
är till stor del relaterad till omräkningsrisken av nettotillgångar i
utländska dotterbolag. Denna exponering säkras delvis genom
upplåning i utländsk valuta. Målsättningen är att minimera
omräkningseffekten på nettoskuldsättningsgraden. Basvalutan
är svenska kronor. För att hantera transaktionsrisken valutasäkras
kontrakterade kommersiella valutaflöden. Beslutade större investeringar
och projekt i utländsk valuta valutasäkras. Nettoinflödet av främmande
valutor uppgick 2019 till 3,7 (4,7) Mdkr. Koncernens mest väsentliga
valutaflöden framgår av vidstående diagram.
 

KREDITRISK Med kreditrisk menas risken för förluster på grund av att
koncernens kunder eller motparter i finansiella kontrakt
inte fullgör sina betalningsåtaganden.
De finansiella motparterna är utvalda både utifrån Standard & Poor’s och Moody’s
gällande rating för långfristig upplåning och med beaktande av koncernens
ömsesidiga affärsutbyte med respektive motpart. Lägsta acceptabla rating är
A- från Standard & Poor’s eller A3 från Moody’s. Kreditrisker i kundfordringar
och övriga fordringar hanteras i respektive division och dotterbolag med
beaktande av en koncerngemensam kreditpolicy.