Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade om en utdelning på 5,25 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021 med avstämningsdag fredagen den 8 april 2022. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske onsdagen den 13 april 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade om styrelsearvode med 1 925 000 kronor till ordföranden och med 645 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 145 000 kronor, med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 260 000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 120 000 kronor, med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 190 000 kronor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval av styrelseledamöterna Bo Annvik, Petra Einarsson, Lennart Evrell, Marie Grönborg, Martin Lindqvist och Maija Strandberg samt nyval av Bernard Fontana och Mikael Mäkinen. Avgående var ledamoten Pasi Laine.

Omval av Lennart Evrell till ordförande i styrelsen.

Revisorer

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av Ernst & Young AB till och med årsstämman 2023.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Ersättningsrapport

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Långfristigt incitamentsprogram 2022

Det beslutades att godkänna styrelsens förslag om ett långfristigt kontantbaserat incitamentsprogram relaterat till SSABs aktiekursutveckling, riktat till högst 150 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SSAB, inklusive koncernledningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. + 46 70 295 2912