Hållbarhetsdata

Miljödata

På denna sida

Materialanvändning

Restprodukter från stålproduktionen, inklusive avfall

Restprodukter från malmbaserad stålproduktion

Restprodukter från skrotbaserat stålproduktion

Totala avfallsmängder per typ

Organisationens energianvändning (GWh)

Bränslen

Elkraft, värme och ånga

Såld elkraft och värme

Total vattenanvändning per källa

Utsläpp till vatten

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp från produktionen (Scope 1)

Indirekta utsläpp från framställningen av inköpt elkraft, värme och ånga (Scope 2)

Andra indirekta utsläpp (Scope 3) av växthusgaser

Växthusgasintensitet

Andra betydande utsläpp till luft