Säkerheten främst: Bli världens säkraste stålföretag

Alla på SSAB har rätt till en hälsosam arbetsmiljö utan olycksfall. Vårt mål är att förebygga alla arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar och att bli världens säkraste stålföretag.

Säkerhet på SSAB

Ett grundläggande krav för att arbeta på SSAB är att medarbetarna känner ett personligt ansvar för att arbeta säkert varje dag. Alla anställda uppmanas att underteckna SSABs säkerhetslöfte, som är ett åtagande att alltid sätta säkerheten först. Säkerhetslöftet gäller även för entreprenörer och andra partner som arbetar på våra anläggningar. Säkerhetsarbetet är integrerat i vårt ledningssystem och sammanfattas i SSABkoncernens styrdokument om säkerhet. Det innehåller principerna för hälsa och säkerhet som uppfyller eller överträffar alla tillämpliga lagar, förordningar och interna krav. SSABs ledningssystem för säkerhet uppfyller kraven i ISO 45001 och är implementerat på alla SSABanläggningar. Linjeorganisationen har det övergripande ansvaret för hälsa och säkerhetsfrågor, efterlevnad av gällande säkerhetskrav och för att genomföra riskbedömningar. Alla divisioner har årliga säkerhetsmål, där både LTIF och TRIF ingår, och rapporterar regelbundet om säkerhet till koncernledningen. Alla SSABs enheter och anläggningar är skyldiga att systematiskt identifiera säkerhetsrisker och vidta åtgärder för att minimera dessa risker. Utifrån den lokala lagstiftningen i respektive land, finns program för hälsa och säkerhet. Säkerhetsprogrammen utvecklas normalt av lokala skyddskommittéer bestående av företrädare för den lokala företagsledningen och de anställda. I Sverige och Finland har SSAB skyddskommittéer på alla arbetsplatser med mer än 50 anställda. I USA har SSAB flera skyddskommittéer som ger anställda möjlighet att medverka i frågor som rör hälsa och säkerhet.  

Hälsa och friskvård

Medarbetarnas välbefinnande är ett gemensamt ansvar för arbetsgivaren och den anställde, vilket fastställs i SSABs ramverk för hälsa och säkerhet. Under året har stort fokus legat på att minimera potentiella effekter av den pågående pandemin genom att anpassa verksamheten och våra arbetsplatser efter respektive lokala riktlinjer.

Underleverantörers säkerhet

Varje år arbetar hundratals medarbetare från externa företag på SSAB, i synnerhet inom underhåll och reparationer. Utifrån en riskbedömning granskas vissa entreprenörer för att kontrollera om de har robusta säkerhetsrutiner. SSAB tillhandahåller också säkerhetsutbildningar och diskussionsforum för våra underleverantörer i syfte att öka säkerhetsmedvetandet. Alla olyckor som involverar underleverantörer inkluderas i SSABs statistik för olycksfall

Filmer om säkerhet