SSABs nu validerade långsiktiga mål är att nå nettonollutsläpp av växthusgaser för Scope 1, Scope 2 och Scope 3 senast 2045. Det uppdaterade målet på medellång sikt är en minskning av växthusgasutsläppen i Scope 1, Scope 2 och delar av Scope 3* med 48 procent till 2033 jämfört med 2018 som basår. Det är en utökad ambition jämfört med SSABs tidigare validerade mål om en minskning på 35 procent i Scope 1 och Scope 2-utsläpp till 2032 från 2018.

Godkännandet innebär att SSAB blir ett av de första företagen i världen som har validerade mål för utsläppsminskning enligt SBTi:s riktlinjer för stålsektorn som lanserades 2023. I de uppdaterade målen ingår för första gången Scope 3-utsläpp, det vill säga indirekta utsläpp från aktiviteter i leveranskedjan. Målen bygger på SSABs övergripande strategi att ställa om det nordiska masugnsbaserade produktionssystemet till fossilfria elektrostålverk omkring 2030 och därmed till stor del eliminera koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet (Scope 1 och 2)**.

– Att uppdatera och validera våra klimatmål är viktigt för att säkerställa att vi är i linje med den senaste klimatforskningen och gör vad vi kan för att begränsa de globala temperaturökningarna. Med vår nordiska omställning eliminerar vi till stor del koldioxidutsläppen från vår egen ståltillverkningsprocess. Samtidigt arbetar vi med våra leverantörer och kunder för att minska de indirekta utsläppen av växthusgaser från hela värdekedjan, säger Christina Friborg, hållbarhetsdirektör på SSAB.

 

Science Based Targets initiative är en organisation som uppmuntrar företag att sätta vetenskapligt förankrade mål som ökar deras konkurrenskraft i övergången till ett utsläppssnålt samhälle. Målen definierar hur mycket och hur snabbt ett företag måste minska sina utsläpp för att vara i linje med Parisavtalet. För att bli validerade krävs mål som kan begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, vilket är en skärpt nivå jämfört med organisationens tidigare minimikrav på ”väl under” 2°C för stålsektorn.

 

Berörda företag måste sätta mål för utsläppsminskning för tre kategorier som kallas Scope 1, 2 och 3. Scope 1 omfattar direkta utsläpp från ett företags egen verksamhet, till exempel förbränning av fossila bränslen. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från inköpt energi (främst el) och Scope 3 omfattar andra indirekta utsläpp från aktiviteter i värdekedjan, till exempel produktion av råvaror, transport och bearbetning av sålda produkter.

 

SSAB är på väg att ersätta det nordiska masugnsbaserade produktionssystem med toppmoderna elektrostålverk och elektriska ljusbågsugnar som drivs med fossilfri el. När omställningen är klar försvinner cirka 10 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp och 7 procent av Finlands.

 

*Det långsiktiga Scope 3-målet omfattar utsläpp av växthusgaser från inköpta varor och tjänster, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, uppströms transport och distribution samt bearbetning av sålda produkter. I målet på medellång sikt ingår samma utom bearbetning av sålda produkter.

**SSABs strategi var inte en del av valideringsprocessen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Molin, press officer, SSAB, [email protected], tel: +46 76 110 46 76