Era Kapilashrami, plats- och produktionschef, SSAB Oxelösund: 

Forskning visar att mångfald leder till bättre resultat för verksamheten och jag tycker att dessa frågor är oerhört viktiga att arbeta med. För att skapa en framgångsrik arbetsplats behöver man tänka annorlunda och ha olika erfarenheter och angreppssätt. Därför är det viktigt att vi skapar en inkluderande arbetsplats där olikheter ses som en tillgång. Ingen ska känna sig oönskad eller utesluten. Det viktigaste för att skapa en inkluderande arbetsplats är att våga diskutera dessa svåra frågor och ha nolltolerans mot diskriminering av varje slag. Det är då vi får en verkligt inkluderande kultur och en välkomnande arbetsplats.

Mia Eriksson, plats- och produktionschef, SSAB Borlänge:

Vi har tagit fram ett syfte och mål för vårt arbete i Borlänge: ”Vi vill skapa ett öppet klimat på vår arbetsplats där det inte förekommer diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling.” Vi vill ha en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och välkomna. Vi värdesätter och drar nytta av människors olikheter och ser dem som en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt gemensamma uppdrag och att vara en attraktiv arbetsgivare. Jag brinner för dessa frågor och jag valde att träffa några av skiftlagen när de genomförde sina workshops för att visa hur viktiga frågorna är, inte bara för mig utan för hela SSAB. 

Lisette Mikaelsson, plats- och produktionschef, SSAB Luleå: 

Vi är helt beroende av våra kompetenta och engagerade medarbetare för att kunna uppfylla våra mål, och vi är övertygade om att grupper med olika bakgrund, kön, erfarenheter och åldrar leder till ökad arbetsglädje, trivsamhet och säkerhet. SSAB Luleå är en aktiv medlem i Norrbottens läns jämställdhetsdelegation och arbetar för en jämnare könsfördelning i produktionen med målet att hälften av sommarjobbarna här ska vara kvinnor. Inkluderings- och mångfaldsarbetet ska ha en naturlig plats i vårt systematiska arbetsmiljöarbete – vi vill vara en arbetsplats där alla kan utvecklas och nå sin fulla potential. 

SSAB har åtagit sig att bygga upp en inkluderande arbetsplats och främja en inkluderande och mångfaldig arbetsstyrka i enlighet med det kulturella ramverket SSAB Way och SSABs uppförandekod.