Allt jobb sker på dagtid och utöver sprängningarna blir det under den närmaste tiden mer och mer byggaktivitet av flera slag på Svartöberget. Sprängningar och schaktning för tunnlar och bergrum börjar i vecka 19 och pågår sedan under ca 4 till 5 månader. Den totala byggtiden är närmare ett år och anläggningen är sedan i drift fram till 2024.

Efter det att LKAB avvecklade sin verksamhet har berget blivit ett populärt område för promenader och annat friluftsliv för många. Men nu är det läge att hitta andra friluftsområden utanför inhägnaden, berget blir ett aktivt industriområde igen.

Bygget av lagret innebär aktivitet på flera ställen på området. Bergrummet där gasen ska lagras ligger i Svartöberget 30 meter under mark. I anslutning till lagret ska Hybrit även bygga en kompressorstation och gräva ut för den rörledning under mark som ska forsla gasen till lagret från pilotanläggningen inne på SSAB:s område där vätgasen tillverkas. Det händer alltså saker på många platser inom det inhägnade området där det tidigare varit lugnt.

Vätgaslagret är en viktig del i HYBRIT:s fossilfria värdekedja. Att lagra vätgas gör det i första hand möjligt att säkerställa tillgången för den fossilfria järn- och stålframställningen. Dessutom kan det bidra till att stabilisera energisystemet genom att producera vätgas när det finns mycket el, till exempel när det blåser och att använda lagrad vätgas för att driva processen när elsystemet är ansträngt. För att säkra tillgången på fossilfri vätgas är det viktigt att kunna lagra den under säkra och effektiva förhållanden.

 

Fakta
• HYBRIT-initiativet startades 2016 av de tre ägarna SSAB, LKAB och Vattenfall. Med HYBRIT avser SSAB, LKAB och Vattenfall skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till färdigt stål, med fossilfria pellets, fossilfri el och vätgas.

• Inom HYBRIT-initiativet sker teknikutveckling som utmanar etablerad och kommersiellt tillgänglig teknik. Målet är att i princip eliminera koldioxidutsläppen från processen genom att fullt ut använda fossilfria insatsvaror och fossilfri energi i värdekedjans samtliga delar. I stället blir utsläppen vatten.

• Som en del av HYBRIT-initiativet startar Hybrit Development AB bygget av ett vätgaslager i Svartöberget för att utveckla tekniken för lagring. Fossilfri vätgas som ersätter kol och koks är en avgörande del i produktionstekniken för fossilfri järn- och stålproduktion, där utsläppen av koldioxid i princip elimineras.

• Hybrit Development AB är ett forsknings- och teknikutvecklingsbolag som kommer leverera lösningar till anläggningarna. Teknikutvecklingen sker i nära samarbete med ägarbolagen.