För att få en bättre helhetsbild över tillståndet i just vattenmiljön, deltar SSAB Luleå sedan 2005 i ett samordnat recipientkontrollprogram (SRK) för Norrbottenskusten. Inom programmet samordnas provtagning av kustvattnet mellan de större industrierna och reningsverken längs hela Norrbottenskusten. Tillsammans med Luleå kommun ansvarar SSAB för delar av provtagningen i kustvattnen kring Luleå.

Resultaten används av SSAB för att följa upp miljöpåverkan av verksamhetens utsläpp till vatten. Flera olika myndigheter, som Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI, använder också resultaten, bland annat för att analysera kustvattenmiljöns status och orsaker till eventuella försämringar av den.

Peter Johansson, Lars Nordström och Anna-Maria Svedenbjörk tar prover i Luleå skärgård, april 2020.

I april var medarbetare från SSABs Miljöavdelning ute i den soliga skärgården kring SSAB och tog prover på vattenkvaliteten.

- I år hade vi verkligen lyckats pricka in en pangdag! Vi är ute på den här typen av provtagning fyra gånger per år och det är inte alltid solen skiner, säger Karin Bark, miljöingenjör.

Den samordnade recipientkontrollen är ett frivilligt åtagande för SSAB men Karin ser flera fördelar med att vara med i programmet.

- Förutom att vi är skyldiga att kontrollera våra utsläpp för att få driva SSABs verksamhet, ger samarbetet lägre kostnader och en effektivare hantering av provtagning, analyser och bearbetning av data. Den här typen av information är just vad vi behöver för att kunna göra bedömningar av vår miljöpåverkan och vad vi behöver göra för att minska den.

Det är ganska många viktiga variabler som undersöks, allt från metallhalter i vatten och sediment, till näringsämnen och mjukbottenfauna.

- Utöver att SSAB behöver och får tillgång till all denna information, är det bra att vi bidrar med data så att myndigheterna kan följa upp tillståndet i vattenmiljön i ett större perspektiv, avslutar Karin Bark. 

Många variabler undersöks. Allt från metallhalter i vatten och sediment, till näringsämnen och mjukbottenfauna.