Sedan den nya arbetsmiljölagen kom för snart 14 år sedan har ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet legat på verksamheten. En aktivitet är de interna brandskyddskontroller som varje avdelning/avsnitt/sektion gör varje år.
- Det fungerar bra, problemet är att vi inte kan jobba mer proaktivt, utan bara reaktivt. Vi vill kunna analysera det som kommer fram vid de interna brandskyddskontrollerna för att kunna se vad det är som vi måste bli bättre på, det vill säga jobba förebyggande, förklarar Hans Eriksson, som tog fram ett förslag på hur man med hjälp av en mall i MIA skulle kunna göra analyser och därmed jobba mer förebyggande.
AFA Försäkring och de andra företagen inom IA-systemet nappade på idén och under hösten har det så kallade riskhanteringsutskottet inom IA arbetat med att utveckla en riskhanteringsmodul och mallar. En mall för interna brandskyddskontroller med checklista är klar och finns nu i MIA-systemet.
- Nu kan vi med hjälp av den här mallen börja bygga upp en databas med information som vi sedan ska kunna analysera för att se vad vi behöver bli bättre på, förklarar Hans Eriksson.
Nästa steg är att skapa ett analysverktyg som gör det möjligt att analysera alla information som kommer fram i checklistor, ronder och riskbedömningar.
Men det handlar inte bara om att kunna analysera utan även om att skapa ett gemensamt arbetsätt och framför allt underlätta för verksamheten som ansvarar för att göra interna brandskyddskontroller säger Tina Bergman, arbetsmiljöingenjör.
- Med en gemensam mall blir det inte bara enklare att analysera det som kommer fram vid de interna brandskyddskontrollerna, utan det underlättar också för alla chefer i verksamheten som inte behöver uppfinna en egen mall, och där de dessutom kan följa upp föregående kontroll de gjorde, säger hon.
På sikt kommer även mallar och checklistor för skyddsronder och riktade skyddsronder att finnas i MIA.
- Om vi ska kunna ta nästa steg i vårt systematiska arbetsmiljöarbete måste vi börja jobba mer förebyggande, säger Tina Bergman.

Fotnot: IA-systemet är ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat det.