Årsredovisningen 2016 består av fyra delar:
- Affärsöversikt
- Bolagstyrningsrapport
- GRI-rapport
- Finansiella rapporter (antagen av bolagsstyrelsen)

Hållbarhetsrapporten har integrerats i årsredovisningen. Årsredovisningen ger en översikt om SSABs finansiella, sociala och miljömässiga utveckling under 2016. GRI-rapporten, har framställts i enlighet med ”Core”-alternativet i GRI G4-riktlinjerna (Global Reporting Initiative).

SSABs årsredovisning kan laddas ned som en helhet eller som separata delar på ssab.com. Rapporten är uppbyggd som en interaktiv PDF-fil där förflyttning mellan de olika sektionerna sker enkelt med hjälp en övre navigeringsmeny. Alla fyra delar av årsredovisningen finns tillgängliga på engelska och alla delar, förutom GRI-rapporten, finns också på svenska. Affärsöversikten med koncernchefens kommentar publiceras också på finska.

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras enbart på begäran. Beställningar sker via [email protected] eller på telefon 08-45 45 700. Vänligen observera att årsredovisningen inte distribueras per automatik till aktieägare. 

Bolagsstyrningsrapporten 2016, som är en separat rapport som är skild från förvaltningsberättelsen, och tillhörande revisionsberättelse är också tillgäng på bolagets webbplats ssab.com under sektionen Bolagsstyrning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of IR, [email protected], tel. + 46 70 295 2912 

Denna information är sådan information som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den den 13 mars 2017 kl. 14.15 CET.