Plats

Hotel Rival
Mariatorget 3, Stockholm

Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 31 mars 2017, dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast fredagen den 31 mars 2017, helst före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på årsstämman görs via bolagets hemsida, www.ssab.com, eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 31 mars 2017. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före nämnda datum.

Eftersom de aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Ltd är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste dessa aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Ltd, per e-post på adress [email protected] eller per telefon +358 (0)20 770 6609, för registrering av sina aktier i eget namn i god tid före fredagen den 31 mars 2017.

Ombud

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till: SSAB AB, Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna tillhanda senast onsdagen den 5 april 2017. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken mot uppvisande av legitimation.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:

a) Anförande av styrelsens ordförande

b) Anförande av verkställande direktören

c) Redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet

7Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt till revisor

10. Val av styrelse

11. Val av styrelsens ordförande

12. Beslut om antal revisorer och val av revisor

13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

14. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta att:

a) anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom bolaget

b) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna nollvision

c) resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen

d) anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget mellan män och kvinnor

e) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet

f) årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen

g) uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget

h) ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller utländsk

i) valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet och att uppdra åt bolagets styrelse att:

j) utarbeta ett förslag till representation för såväl de små som medelstora aktieägarna i såväl styrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2018 (eller möjligen dessförinnan inträffande extra bolagsstämma) för beslut

k) genom hänvändelse till vederbörlig myndighet - i första hand regeringen eller Skatteverket - fästa vederbörandes uppmärksamhet på behovet av regeländring såvitt avser den problematik som berörs under (h) ovan

l) genom hänvändelse till regeringen peka på behovet att genom ändring i det juridiska regelverket avskaffa möjligheten till s.k. rösträttsgradering

m) genom hänvändelse till regeringen fästa uppmärksamheten på behovet av införande av en s.k. politikerkarantän

15. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta om ändring av bolagsordningen

16. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta om ändring av bolagsordningen

17. Årsstämmans avslutande

A. Valberedningen föreslår:

Valberedningen består av Lars Pettersson, Industrivärden (valberedningens ordförande); Kari A. J. Järvinen, Solidium Oy; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Magnus Strömer, Handelsbanken fonder och Bengt Kjell (styrelsens ordförande).

1. Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman.

8.  Nio styrelseledamöter.

9.  Styrelsearvode (exklusive ersättning för utskottsarbete) ska vara oförändrat i förhållande till föregående år. Styrelsearvode på årsbasis ska således utgå med    1 650 000 kronor till ordföranden och med 550 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 200 000 kronor (tidigare 125 000 kronor). Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 kronor (oförändrat) med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 150 000 kronor (tidigare 100 000 kronor). Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch och Lars Westerberg. Nyval av Pasi Laine.

Pasi Laine är född 1963 och är utbildad civilingenjör. Han är koncernchef och VD för Valmet Oyj sedan 2013 och har tidigare bl.a. haft flera ledande befattningar inom Metso-koncernen, innefattande President för Pulp, Paper och Power Technology och President för Metso Automation samt varit styrelseledamot i HKScan Oyj och Tamfelt Oyj.

11. Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

12. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation utse ett revisionsbolag som revisor och att omvälja PwC som bolagets revisor för tiden till och med årsstämman 2018.

B. Styrelsen föreslår:

7.b) Disposition

 Att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning ska utgöras av:

• fast lön,
• rörliga lönedelar,
• övriga förmåner såsom tjänstebil, samt
• pension.

Med andra personer i bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen, för närvarande åtta personer utöver VD. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörliga lönedelar ska vara relaterade till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Rörliga lönedelar ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerade i förhållande till den fasta lönen. Rörliga lönedelar ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (till exempel den svenska ITP-planen). För ledande befattningshavare utanför Sverige kan hela eller delar av rörliga lönedelar vara pensionsgrundande på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Program för rörliga lönedelar bör utformas så att styrelsen, om exceptionella förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lönedel om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

För ledande befattningshavare i Sverige gäller en uppsägningstid om sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt vara 24 månader. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och avgångsvederlag variera på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda med en individuell pensionsålder, dock aldrig lägre än 62 år. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på intjänad pension.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För närmare information om gällande ersättningsprinciper hänvisas till not 2 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.

C. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson

14.a) - m) Förslagen under punkt 14.a) - m) framgår av dagordningen.

15. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta om ändring av bolagsordningen på så sätt att de sista två meningarna i § 5 i gällande bolagsordning fortsättningsvis ska ha följande lydelse:

Såväl aktie av Serie A som Serie B medför en röst samt berättigar till samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst.

16. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta om ändring av bolagsordningen § 7 på så sätt att paragrafen kompletteras med ett andra och ett tredje stycke enligt nedan:

Förutvarande statsråd må utses till ledamot av styrelsen tidigast två år efter det att vederbörande lämnat uppdraget som statsråd.

Vad beträffar andra heltidsarvoderade politiska befattningshavare skall gälla en tidsgräns på ett år, såvida inte synnerliga skäl föranleder till annat.

Majoritetsregler

Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 är giltigt om det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, alternativt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman och om ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen. Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 16 kräver att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Valberedningens förslag och motiverade yttrande tillsammans med information om samtliga styrelseledamöter som föreslagits till styrelsen för bolaget kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ssab.com. Årsredovisningen och revisionsberättelsen, revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts, samt aktieägarförslag hålls tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70, D6, Stockholm, och på bolagets hemsida www.ssab.com från och med torsdagen den 16 mars 2017 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Årsredovisningen finns även tillgänglig hos bolaget på ovan angivna adress från vecka 11.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 304 183 270 A-aktier med en röst per aktie och 725 652 056 B-aktier med en tiondels röst per aktie, vilket innebär att i bolaget finns totalt 1 029 835 326 aktier och 376 748 475,6 röster.

Stockholm i februari 2017
SSAB AB (publ)
Styrelsen

Kontaktperson:
Per Hillström, Head of Investor Relations, tel: +46 70 295 2912