I kvartalsrapporten för perioden januari-september 2015, från den 22 oktober, gavs följande prognos:

”I Nordamerika förväntas efterfrågan på grovplåt vara fortsatt avvaktande under fjärde kvartalet och lageravvecklingen fortsätta hos distributörer även under fjärde kvartalet.  Den underliggande efterfrågan hos slutkunder bedöms vara relativt stabil, men uppvisa viss säsongsmässig avmattning mot slutet av kvartalet.

I Europa förväntas en viss lagerminskning hos distributörer och kunder ske initialt i fjärde kvartalet, men sett över hela kvartalet väntas inga större lagerförändringar. Efterfrågan bedöms vara stabil, men med en säsongsmässig avmattning mot slutet av kvartalet. För höghållfasta stål förväntas efterfrågan vara oförändrad under det fjärde kvartalet. Sammantaget bedöms SSABs leveransvolymer under fjärde kvartalet bli något högre än under tredje kvartalet.

Under november kommer ett underhållstopp att genomföras i produktionen i Oxelösund vilket kommer att belasta resultatet i fjärde kvartalet med cirka 100 Mkr.”

Drygt två månader in i fjärde kvartalet har pris och volymutvecklingen varit väsentligt svagare än de bedömningar som gjordes i samband med publiceringen av rapporten för tredje kvartalet.

  • Volymerna för fjärde kvartalet 2015 bedöms bli i lägre än under det tredje kvartalet 2015 och betydligt lägre jämfört med fjärde kvartalet 2014. Kunder både i Europa och USA har haft en avvaktande hållning på grund av fallande priser och valt att minska sina lager.

  • Marknadspriserna på tunnplåt och grovplåt har gått ner kraftigt under fjärde kvartalet vilket ger en negativ inverkan på resultatet inom framförallt SSAB Europe och SSAB Americas.

  • Volymer och priser i Europa och Nordamerika har under 2015 påverkats starkt negativt av höga importvolymer från Asien och från Östeuropa utanför EU.   

Den preliminära resultatbedömningen för fjärde kvartalet 2015 är att EBITDA (exklusive jämförelsestörande poster) kommer att uppgå till mellan 50 Mkr och
250 Mkr och att rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster) kommer att uppgå till mellan -900 Mkr och -700 Mkr.

Det operativa kassaflödet och nettokassaflödet bedöms vara fortsatt positivt under fjärde kvartalet.

Utsikter för första kvartalet 2016:

I Nordamerika väntas efterfrågan öka under det första kvartalet som en konsekvens av låga lager hos distributörerna. SSAB Americas har nyligen annonserat prishöjningar på grovplåt. Kostnaderna för metallskrot förväntas fortsatt vara låga.

I Europa väntas efterfrågan öka under det första kvartalet med viss lagerpåfyllnad hos distributörer och slutkunder. Marknadspriserna för järnmalm har sjunkit väsentligt under fjärde kvartalet och kommer att påverka resultatet positivt under första kvartalet 2016.

Sammantaget bedöms SSABs leveransvolymer bli högre under första kvartalet 2016 jämfört med fjärde kvartalet 2015.

Synergier och effektiviseringar kommer att ge lägre kostnader på cirka 150 Mkr i jämförelse med fjärde kvartalet 2015. Som tidigare kommunicerats kommer SSAB att sänka kostnaderna med cirka 2 miljarder kronor med full effekt från 2017 i relation till kostnadsnivån 2014.

Som tidigare kommunicerats kommer den fullständiga kvartalsrapporten att publicerats den 12 februari 2016 kl 07.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Andreas Koch, Head of Investor Relations, [email protected], +46 8 454 57 29

Media: Marie Elfstrand, Head of External Communications, [email protected], + 46 8 454 57 56

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2015 kl. 08.00 CET.