Plats

 

Clarion Hotel Stockholm (vid Skanstull)
Ringvägen 98, Stockholm

 

Anmälan

 

Rätt att delta på årsstämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB tisdagen den 31 mars 2015, dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast tisdagen den 31 mars 2015, helst före kl. 12.00.

 

Anmälan om deltagande på årsstämman görs via bolagets hemsida, Årstämma 2015, eller telefon 08-45 45 760.

 

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

 

Förvaltarregistrerade aktier

 

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 31 mars 2015. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

 

Eftersom de aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Ltd är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste dessa aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Ltd, per e-post på adress [email protected] eller per telefon +358 (0)20 770 6609, för registrering av sina aktier i eget namn i god tid före tisdagen den 31 mars 2015.

 

Ombud

 

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till: SSAB AB, Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, Årstämma 2015, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

 

Inträdeskort

 

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna tillhanda senast tisdagen den 7 april 2015. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken mot uppvisande av legitimation.


Dagordning

 

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:

a) Anförande av styrelsens ordförande
b) Anförande av verkställande direktören
c) Redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet

7. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen
b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Redogörelse för valberedningens arbete

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

10. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt till revisor

11. Val av styrelse

12. Val av styrelsens ordförande

13. Beslut om antal revisorer och val av revisor

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

15. a) – f) Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta att anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor och en vision om absolut jämställdhet inom bolaget, tillsättande av arbetsgrupper för respektive fråga, samt årlig skriftlig rapportering avseende dessa punkter

16. Årsstämmans avslutande

A. Valberedningen föreslår:

Valberedningen består av Anders Nyberg, Industrivärden (valberedningens ordförande); Kari A. J. Järvinen, Solidium Oy; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Lars-Eric Aaro, LKAB; Frank Larsson, Handelsbanken fonder och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande).

1. Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman.

9. Åtta styrelseledamöter.

10. Styrelsearvode på årsbasis med 1 650 000 kronor till ordföranden och med 550 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 125 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Kim Gran, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch och Lars Westerberg. Sverker Martin-Löf och Jan Johansson har avböjt omval. Nyval av Bengt Kjell.

12. Nyval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

13. Antalet revisorer föreslås vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av PwC föreslås till och med årsstämman 2016, dvs. för ett år.

B. Styrelsen föreslår:

7 b). Disposition

Att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning ska utgöras av:

• fast lön,
• eventuella rörliga lönedelar,
• övriga förmåner såsom tjänstebil, samt
• pension.

Med andra personer i bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen, för närvarande nio personer utöver VD. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörliga lönedelar ska vara relaterade till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Rörliga lönedelar ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerade i förhållande till den fasta lönen. Rörliga lönedelar ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (till exempel den svenska ITP-planen). För ledande befattningshavare utanför Sverige kan hela eller delar av rörliga lönedelar vara pensionsgrundande på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Program för rörliga lönedelar bör utformas så att styrelsen, om exceptionella förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lönedel om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

För ledande befattningshavare i Sverige gäller en uppsägningstid om sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt vara 24 månader. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock aldrig lägre än 60 år. Förmånsbestämda pensionsförmåner förutsätter intjänande under en förutbestämd anställningstid. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på intjänad pension. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och avgångsvederlag variera på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För närmare information om gällande ersättningsprinciper hänvisas till not 2 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2014.

 

C. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson:    

15. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta:

a) att anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom bolaget
b) att uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna nollvision
c) att resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den trycka årsredovisningen
d) att anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget mellan män och kvinnor
e) att uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet
f) att årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den trycka årsredovisningen.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

 

Handlingar

 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts, samt aktieägarförslag hålls tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70, D6, Stockholm, och på bolagets hemsida www.ssab.com från och med onsdagen den 18 mars 2015 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

 

Årsredovisningen finns även tillgänglig i tryckt form hos bolaget på ovan angivna adress från vecka 13.

 

Antalet aktier och röster

 

I bolaget finns 304 183 270 A-aktier med en röst per aktie och 245 062 240 B-aktier med en tiondels röst per aktie, vilket innebär att i bolaget finns totalt 549 245 510 aktier och 328 689 494 röster.

 

Stockholm i mars 2015

 

SSAB AB (publ)

 

Styrelsen

 

Inregistreringen börjar kl 11.30 och innan stämman inleds serveras kaffe och kaka.

 

Välkommen!

 

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande den 4 mars 2015 kl. 08.30 CET.