SSAB AB (publ) (”SSAB”) offentliggjorde tidigare idag att utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki Corporation (“Rautaruukki”) kommer att fullföljas.

I enlighet med villkoren för utbyteserbjudandet har nu äganderätten till 95,1 procent av aktierna och rösterna i Rautaruukki överförts till SSAB. Som en följd av detta har SSAB idag informerat Rautaruukki om att inlösenrättigheten och –skyldigheten enligt den finska aktiebolagslagen vad avser de Rautaruukki-aktier som innehas av minoritetsaktieägarna har uppkommit.

SSAB avser att inleda skiljedomsförfarande enligt den finska aktiebolagslagen så snart som möjligt för att genomföra tvångsinlösen av de Rautaruukki-aktier som innehas av minoritetsaktieägare. I en sådan tvångsinlösenprocess kommer SSAB att erbjuda 11,24 euro kontant för varje aktie i Rautaruukki, vilket motsvarar marknadsvärdet i euro för SSAB:s aktier av serie A och serie B som erbjöds som vederlag för Rautaruukki-aktierna i utbyteserbjudandet den 22 juli 2014, vilket var sista dagen i anmälningsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, 08-45 45 729, [email protected]

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande 29 juli 2014 kl. 14.30 CET.

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet enbart på grundval av den information som lämnas i erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet. Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras, vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt den tillämpliga värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA, förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom en transaktion som är undantagen från registreringskraven i Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden som föregås av ord som ”förväntas” eller andra motsvarande uttryck kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden, och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande förväntat resultat.