Kvartalet

  • Försäljningen uppgick till 9 323 (8 894) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 260 (-115) Mkr
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 73 (-273) Mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,41 (-0,44) kronor
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 528 (796) Mkr
  • Godkännande av EU samt mer än 90 % av aktierna i Rautarrukki erhållna efter kvartalets utgång

Koncernchefens kommentar

Den positiva trenden från första kvartalet håller i sig och vi kan presentera ett rörelseresultat på 260 Mkr för andra kvartalet 2014. Rörelseresultatet för andra kvartalet förbättrades med 234 Mkr jämfört med första kvartalet 2014, främst drivet av högre priser i Americas och lägre produktionskostnader i EMEA. Även det operativa kassaflödet var positivt under andra kvartalet, med drygt 500 Mkr.

Efterfrågan i Nordamerika har varit god inom ett flertal segment och efter underhållstoppet i anläggningen Mobile i inledningen av kvartalet har vi haft full utnyttjandegrad i båda våra nordamerikanska verk. Vi har även genomfört ytterligare två prishöjningar under kvartalet. Den europeiska stålmarknaden har långsamt fortsatt att återhämta sig från låga nivåer. För EMEA minskade dock leveransvolymerna något i jämförelse med första kvartalet, under vilket marknaden till viss del drevs av en mindre lageruppbyggnad efter vintersäsongen. Verksamheten i Asien hade ett resultatmässigt svagt kvartal då marknaden har varit fortsatt utmanande.

Vi räknar med att vår amerikanska verksamhet ska fortsätta att utvecklas positivt under andra halvåret 2014, drivet av en förbättrad marknad och positiva effekter av tidigare genomförda prishöjningar. Efterfrågan inom EMEA förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå andra halvåret som under första, dock ser vi en fortsatt osäkerhet i Ryssland och Turkiet. Priserna på stål i EMEA väntas vara stabila eller svagt sjunkande, samtidigt som priserna på insatsvaror uppvisar en nedåtgående trend. Under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet genomför vi sedvanliga underhållstopp inom EMEA. Den asiatiska marknaden fortsätter att vara svag och vi räknar inte med någon förbättring under andra halvåret.  

I januari i år meddelade SSAB och Rautaruukki ambitionen att gå samman. Den 14 juli fick vi godkännande för samgåendet från EU-kommissionen. De eftergifter som kommissionen kräver är i linje med vad vi hade förväntat oss, vilket inte påverkar den industriella logiken eller storleken på synergierna. Den 22 juli löpte tidsperioden ut för Rautaruukkis aktieägare att acceptera erbjudandet, och vi kan konstatera att mer än 90 procent av aktieägarna i Rautaruukki har accepterat erbjudandet. Vi kommer därmed att kunna genomföra samgåendet inom kort. Tillsammans kommer vi att skapa ett effektivt och flexibelt stålföretag med starka positioner på våra hemmamarknader och med ett tydligt globalt ledarskap inom höghållfasta stål. Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare skapa ett ännu starkare stålbolag.

 

Presentation av halvårsrapport

SSAB bjuder in till presentation av halvårsrapporten idag den
23 juli 2014.

Rapporten för andra kvartalet 2014 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin.

 

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

 

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

 

Telefon: +46 8 505 564 74 (Sverige), +44 203 364 53 74 (England), +1 855 753 22 30 (USA).

 

Länk till webbsändning: Till webbsändning

 

Instruktioner för att följa webbsändningen finns på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kan laddas ned.

 

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2014, klockan 07.30.

 

För ytterligare information:

Maria Långberg, Kommunikationsdirektör Tel. 08 - 45 45 727
Andreas Koch, Director, Investor Relations, Tel. 070 - 509 77 61

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. www.ssab.com.