Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade att någon utdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas, i enlighet med det samgåendeavtal som ingåtts mellan SSAB och Rautaruukki i samband med utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Styrelsearvoden

Årsstämman beslutade om styrelsearvode med 1 425 000 kr till ordföranden och med
475 000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 125 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Omval av styrelseledamöter Anders G Carlberg, Jan Johansson, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, Matti Sundberg, John Tulloch, Lars Westerberg samt Pär Östberg.

Omval av Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.

Revisorer

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av PwC till och med årsstämman 2015.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i kallelsen.

Beslut angående samgåendet med Rautaruukki

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens bestämmelser i § 4 och § 5 om lägsta och högsta aktiekapital respektive lägsta och högsta antal aktier, samt högsta antal A-respektive B-aktier som kan emitteras, villkorat av genomförandet av samgåendet, samt att bemyndiga styrelsen att, intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 67.000.000 A-aktier och högst 169.000.000 B-aktier, att utgöra vederlag i utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki. Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag som finns tillgängligt i fulltext på SSABs hemsida.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2014.