Volymutvecklingen, främst inom tunnplåtsverksamheten, har varit väsentligt svagare än de bedömningar som gjordes i samband med offentliggörandet av rapporten för andra kvartalet 2012. Utöver normala underhållsstopp under sommaren har kapacitetsutnyttjandet hittills under tredje kvartalet uppgått till knappt 60 % inom SSAB EMEAs tunnplåtsverksamhet. Kunderna har varit mycket avvaktande i såväl norra som södra Europa. Bedömningen är dock att den underliggande efterfrågan successivt kommer att leda till förbättrat kapacitetsutnyttjande jämfört med utvecklingen hittills under tredje kvartalet.

Järnmalmspriserna har fallit kraftigt på spotmarknaden. Prisförändringen väntas få effekt på SSABs resultat under första kvartalet 2013. Prisutvecklingen på järnmalm har medfört en press nedåt på stålpriserna, främst på standardprodukter, medan prisnivån på kyld grovplåt är mer stabil.

Den kraftiga förstärkningen under sommaren av den svenska kronan i förhållande till euron har, till följd av valutasäkring, haft begränsad effekt på resultatet. Cirka hälften av SSAB EMEAs försäljning sker i euro, medan kostnaderna huvudsakligen är i SEK och USD.

SSAB EMEA initierade i början av 2012 ett effektiviseringsprogram i syfte att minska fasta kostnader och öka flexibiliteten i verksamheten. Programmet har nu accelererats och förväntas vara genomfört under första kvartalet 2013. Programmet bedöms ge en årlig besparing om 800 miljoner kronor. Antalet tjänstemän inom SSAB EMEA minskar under hösten med 10% och fackliga förhandlingar pågår. En reservering för engångskostnader om cirka 50-60 miljoner kronor kommer att belasta resultatet för tredje kvartalet.

SSAB Americas verksamhet har också påverkats av en avmattning i stålefterfrågan i enlighet med utsikterna som gavs i rapporten för andra kvartalet. Den ekonomiska inbromsningen i Kina har haft negativ effekt på verksamheten inom SSAB APAC.

Sammantaget bedöms SSABs rörelseresultat för tredje kvartalet 2012 uppgå till cirka -700 miljoner kronor (inklusive avsättningar för engångskostnader) med ett fortsatt positivt operativt kassaflöde.

SSABs VD Martin Lindqvist och finansdirektör Marco Wirén finns tillgängliga för frågor vid en telefonkonferens klockan 12.00 idag.

Telefon: 08-505 598 53 (Sverige), +44 203 043 24 36 (England), +1 866 458 40 87 (USA).