Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 2,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 15 april 2011. Beräknad utbetalning från Euroclear Sweden AB den 20 april 2011.


Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Styrelsearvoden

Årsstämman tog beslut om styrelsearvode med 1 350 000 kr till ordföranden och med 450 000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete skall utgå med 100 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket skall ersättas med 125 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Omval av styrelseledamöter Anders G Carlberg, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Matti Sundberg, John Tulloch och Lars Westerberg. Nyval av styrelseledamöter Jan Johansson, Martin Lindqvist och Annika Lundius.

Omval av Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.

Revisorer

Det beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av PricewaterhouseCoopers till och med årsstämman 2012.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i kallelsen.

Riktlinjerna i fulltext finns tillgängliga på bolagets hemsida.

 

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2011.