Kvartalet (Redovisningen avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive rördelen om inte annat anges)

 • Försäljningen ökade med 66 % och uppgick till 10 911 (6 583) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 708 (-952) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 624 (-1 096) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,64 (-1,95) kronor
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 341 (2 119) Mkr och rörelsens kassaflöde till 98 (1 917)Mkr 

Halvåret (Redovisningen avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive rördelen om inte annat anges)

 • Försäljningen ökade med 35 % och uppgick till 19 776 (14 618) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 876 (-1 086) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 707 (-1 311) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 2,09 (-1,45) kronor
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 597 (3 043) Mkr och rörelsens kassaflöde till 545 (1 541) Mkr
 • Nettoskuldsättningsgraden var oförändrad från årsskiftet och uppgick till 49 %
  (I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.)

Koncernchefens kommentar

Återhämtningen på stålmarknaden fortsatte även under andra kvartalet och efterfrågan var överlag god. De regioner som hade den starkaste utvecklingen var Asien och Sydamerika, men även Europa och USA utvecklades väl. Vi såg en fortsatt stark efterfrågan på våra nischprodukter, främst från gruvsektorn, tunga transporter och bilsektorn. En del av efterfrågeökningen under första halvåret har drivits av en återuppbyggnad av lager hos våra kunder. Lageruppbyggnaden bedöms nu ha avslutats.

Avtal för leveranser av järnmalm har nu tecknats avseende hela 2010 och ligger i nivå med övriga marknaden. En mindre del av SSABs kolavtal löper på helår, men merparten av kolet köps på kvartalsbasis. De kraftiga prishöjningarna på kol och järnmalm får fullt genomslag under tredje kvartalet. För att möta dessa kostnadsökningar har vi höjt priserna på nya order för det tredje kvartalet. Vi räknar därmed med att i stort sett  kunna kompensera oss för de höjda råvarukostnaderna. 

Vi genomför som brukligt underhållsstopp i den svenska verksamheten under sommaren, i år något längre än normalt till följd av pågående investeringar.

Återhämtningen på stålmarknaden väntas fortsätta under tredje kvartalet, men i en långsammare takt, vilket också kan påverka prisutvecklingen på SSABs stål senare under året. Oron kring euron och de europeiska ekonomiernas utveckling har skapat en viss osäkerhet på marknaden. Däremot väntas en fortsatt god efterfrågan i Sydamerika och Asien, främst Kina.

Olof Faxander
VD och koncernchef

 

Det kommer finnas möjlighet att delta via en direktsänd webcast/telefonkonferens via SSABs hemsida: www.ssab.com . Instruktioner för deltagande till webcast finns att tillgå på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kan laddas ned.

Önskar du delta via telefon samt om du önskar ställa frågor under presentationen, vänligen ring in på följande telefonnummer, 08-505 598 53 (Sverige),  +44 (0)20 3043 2436 (UK), +1 866 458 4087 (USA).
Frågor angående webcasten besvaras av Tommy Löfgren, tfn: 08-45 45 755.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22juli, 2010, kl. 08.00.