Entreprenör - Före arbetet

Här finner du information om de grundläggande ordningsregler som är nödvändiga att känna till innan ni beträder området, samt vad ni behöver förbereda innan ni kan sätta igång arbetet enligt uppdrag. Informationen på denna sida vänder sig till de firmor som blivit godkända som entreprenörer för att utföra arbeten vid SSAB i Luleå. För mer information om detta kontakta Inköp, (+46 920 92000).

Checklista före arbetet

 • Kontrollera att ni har nödvändiga tillstånd etc., mer information finns under "Förberedande administration".
 • Kontrollera att ni har säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier som ni kommer att föra med in på SSABs område.
 • Kontrollera att ni genomfört nödvändiga riskbedömningar.
 • Kontrollera att samtliga medarbetare har kunskap om vad som står i denna broschyr.
 • Ta reda på vilken skyddsutrustning som är obligatorisk på den aktuella arbetsplatsen redan i planeringsstadiet.
 • Utifrån utförarens riskbedömning kan ytterligare skyddsutrustning krävas för arbetet utöver den som är föreskriven på det aktuella arbetsstället.
 • Innan arbetet påbörjas ska du känna dig trygg med vilka risker som finns i närheten och hur du agerar om något skulle hända. Var finns närmaste återsamlingsplats vid utrymning, vid inrymning?Var finns utrymningsvägarna? Var finns närmaste brandsläckare, första hjälpen, flyktmask? Vilket larmnummer gäller?

Observera att: Stöld, intrång, överträdelse av gällande regelverk eller annan brottslig verksamhet beivras och leder till disciplinära åtgärder, samt i tillämpliga fall polisanmälan.

Förberedande administration

Innan man kan påbörja ett arbete på SSABs område måste viss administration vara genomförd:

 • Godkänd som entreprenör till SSAB.
 • Säkerställ att det finns en godkänd inköpsorder/avrop för uppdraget.
 • Ordna kort och inpassering för samtliga som ska medverka i arbetet
 • Ordna körtillstånd
 • Ansök om fototillstånd om ni ska fotografera eller filma på området
 • Säkerställ att ni har tillstånd för de kemikalier ni behöver föra in på området.

Planering av tillfälliga arbeten

Denna bild illustrerar SSABs fördelning av arbetsuppgifter inom det lagstadgade samordningsansvaret samt vilka riskbedömningar som är obligatoriska inför ett tillfälligt arbete. Riktlinje med utförligare information finns, kontakta er beställare om ni vill ta del av denna.

 

Som framgår ansvarar entreprenören för att varje specifikt arbete och uppdrag blir riskbedömt. Riskbedömningen ska delges SSAB så snart som möjligt, allra senast i samband med att arbetstillståndet utfärdas. När arbetet planeras ska man ta hänsyn till de risker som identifierats så att dessa i möjligaste mån undanröjs eller undviks.

Trafikregler på området

Inom verksområdet gäller generellt samhällets vanliga trafikregler. Specifika trafikregler för området återfinns i broschyren "Trafik och fordon inom Svartöns industriområde". Förseelser mot gällande trafikföreskrifter kan innebära att inpasseringstillståndet återkallas. SSAB har rätt att utföra visitation av fordon.

Tänk på att: 

 • Använd gång- och cykelbanor där det finns.
 • Det är endast tillåtet att gå in i byggnader genom avsedda entréer.
 • Spårbunden trafik alltid har företräde.
 • Visa hänsyn till tunga transporter. De har begränsad sikt och kan framföra flytande material eller ha mycket tunga laster och därmed ha en längre bromssträcka.
 • Tomgångskörning max 1 minut!
 • Följa skyltning och andra trafikhänvisningar.
 • Parkering endast får ske på uppmärkta och ej reserverade parkeringsplatser.

  Klädsel och personlig skyddsutrustning

  Alla som arbetar på SSAB är skyldiga att bära den klädsel och övrig skyddsutrustning som krävs på den aktuella arbetsplatsen. Entreprenörsfirmor ska tillhandahålla föreskriven personlig skyddsutrustning till sin personal. Den som bryter mot dessa bestämmelser kan förbjudas att vistas arbetsområdet.

  Miniminivån som gäller i alla produktionsanläggningar oavsett arbetsuppgift är:

  • Heltäckande klädsel där samtliga lager ska vara i flamskyddat material
  • Skyddsskor
  • Hjälm
  • Skyddsglasögon

  Alkohol och droger

  Enligt SSABs policy är det förbjudet att medföra, förtära eller vara påverkad av alkoholhaltiga drycker och/eller droger. Slumpvisa alkohol- och drogtester utförs på såväl SSABs personal som entreprenörer, liksom visitation av fordon och nykterhetskontroller av förare. Den som är påverkad av alkohol eller droger avvisas omgående från området, vid misstänkt rattonykterhet görs polisanmälan.

  Rökning

  Det råder generellt rökförbud inomhus vid SSAB Luleå. Rökförbudet omfattar all form av tobaksrökning och e-cigaretter. Undantag från rökförbudet kan av praktiska skäl ha gjorts i vissa produktions- och verkstadslokaler (dock aldrig i lagerlokaler). I dessa fall är rökare hänvisade till speciellt avsedda platser, rökrutor. Såväl inomhus som utomhus ska man fimpa i askfat, aldrig på marken eller golvet!

  Verktyg och maskiner

  Entreprenörer ska själva tillhandahålla nödvändiga verktyg eller annan utrustning som krävs för uppdraget. All arbetsutrustning, maskiner, verktyg och skyddsutrustning som entreprenören använder ska uppfylla gällande skydds- och miljökrav. För besiktningspliktiga maskiner, fordon och arbetsutrustning ska utförd besiktning kunna styrkas.

  Kemiska produkter och kemikaliebehållare

  Kemiska produkter får inte föras in på verksområdet utan godkännande från SSABs Kemigrupp. Ansökan om godkännande sker genom att entreprenören tar kontakt med ansvarig chef/projektledare vid SSAB som i sin tur tar kontakt med Kemigruppen för prövning av produkten. Säkerhetsdatablad på svenska ska bifogas till ansökan.

  Entreprenörer som efter godkännande för in kemiska produkter på SSABs område ska alltid ha säkerhetsdatablad tillgängligt för de aktuella kemikalierna.

  Farmartankar och andra kemikaliebehållare får inte heller föras in på verksområdet utan godkännande från SSABs Kemigrupp. Sådana behållare ska vara dubbelmantlade och ha överfyllnadsskydd. Eventuellt kan tillstånd enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor krävas. Detta ska klargöras med SSABs beställare av det aktuella arbetet och föreståndare för brandfarlig vara vid den aktuella avdelningen.

  Kan vi orsaka buller?

  Entreprenadarbeten som kommer att orsaka buller ska alltid anmälas i förväg till samordningskoordinatorn och/eller beställaren av uppdraget. Exempel på sådant buller är:

  • Bilning, spettning och omfattande plåtarbeten.
  • Uppställning av kompressorer, dammsugare etc.

  Samordningskoordinatorn eller uppdragsbeställaren kan anvisa uppställningsplatser och ange lämpliga tidpunkter för sådana arbeten.

  Markarbeten - var kan vi gräva?

  I marken kan det finnas kabelledningar, rör och kulvertar. Innan borrning eller grävning får äga rum ska man göra en relevant ledningsutsättning/ledningskontroll med en god men rimlig säkerhetsmarginal. Det är eftersträvansvärt att den entreprenör som ska göra det beställda arbetet deltar vid ledningsutsättningen, även om den utförs av annan firma.

  Förorenad mark

  Förorenad mark förekommer inom industriområdet. Föroreningar kan vara bekräftade, misstänkta eller okända. Kartläggning av förorenad mark sköts av avsnitt Miljö.
  Att tänka på vid markarbeten:

  • Markarbeten får inte utföras innan ledningsanvisning är utförd och godkänd.
  • Markarbeten får inte utföras utanför tilldelat arbetsområde.
  • Schakt får inte fyllas med förorenad jord.

  Generella hänsynsregler vid markarbeten

  • Begär ut information om förorenad mark innan arbete påbörjas.
  • Anmäl till samordningsansvarig om markföroreningar påträffas vid markarbeten.
  • Anmäl till samordningsansvarig om grundvatten tränger in i schakt.
  • Påträffas okända ledningar vid markarbeten ska samordnings- ansvarig kontaktas innan arbetet fortsätter.
  • Visa aktsamhet om övriga installationer inom tilldelat arbets- område, till exempel skyltar, grundvattenrör med mera.

  Entreprenörsbaracker

  Önskemål om uppställning av entreprenörsbarack eller container lämnas till Företagsskydd. I beställningen ska barackens uppställningstid anges. Val av plats för respektive barack görs i samråd med Företagsskydd och berörd anläggningsansvarig.

  Användning av IT

  Datorer, programvara, kommunikationsnät och annan IT-utrustning som finns på SSAB är endast till för företagets verksamhet. Den som tillåts utnyttja IT-system på SSAB ska följa de regler som gäller och som lämnas av IT-ansvarig, beställare och/eller samordningskoordinator. Radiostyrningar kan störa radiokommunikation och orsaka driftstopp, därför ska användning av utrustning med radiosändare och mottagare t ex komradio, fjärrkontroller osv vara godkänd av SSAB innan utrustningen används.

  Tvättning av fordon och maskiner

  Tvättning av fordon och maskiner får inte ske utan uppsamling av tvättvätskor. Detta gäller såväl inomhus som utomhus.

  I första hand ska fordon och maskiner tvättas i tvätthallen på SSABs Fordonsverkstad. I andra hand hand måste tvättvattnet samlas upp i invallningar och därefter sugas upp och skickas iväg för behandling.

  Tvätt av fordon och maskiner på hårdgjord yta medför att tvättvattnet snabbt rinner ut i Inre Hertsöfjärden eller till älven via dagvattenledningar och där kan det förorenade vattnet till exempel leda till skador på vattenlevande djur. Det är inte heller tillåtet att tvätta stora fordon och maskiner på gräs- eller grusyta, med hänsyn till risken för förorening av mark och grundvatten.

  Informationen på denna webbsida samt i nedladdningsbart material gäller endast SSABs verksamhetsort i Luleå.