Årsstämma 2017

Beslut vid SSAB:s årsstämma 2017 Årsstämman i SSAB ägde rum den 6 april 2017 i Stockholm. Pasi Laine valdes till ny styrelseledamot. Årstämman beslutade också att någon utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade att någon utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode med 1 650 000 kr till ordföranden och med 550 000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 200 000 kr. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 150 000 kr. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch och Lars Westerberg samt nyval av Pasi Laine. Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av PwC till och med årsstämman 2018.

 

Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.