Intressentengagemang

Vårt mål är en regelbunden och öppen dialog. Här finns exempel på viktiga frågor som vi diskuterar med våra olika intressenter.

Befintliga och potentiella kunder

Exempel på engagemang

 • Kundmöten

 • Seminarier

 • Utbildningar

Exempel på viktiga frågor

 • Samarbete om fossilfritt stål

 • Starkare och lättare material

 • FoU-samarbete

SSABs svar och åtgärder

 • Samarbeten om fossilfritt stål

 • Produktutveckling

 • EcoUpgrade-konceptet

Befintliga och potentiella anställda

Exempel på engagemang

 • Utvecklingssamtal och medarbetarundersökningar

 • Vidareutbildning

 • Företagsinterna forum

 • Dialoger med fackföreningar

 • Samarbete med skolor och universitet

Exempel på viktiga frågor

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

 • Likabehandling

 • Öppen kommunikation

 • Kompetensutveckling

 • Ansvarsfull verksamhet

 • Anställningstrygghet och bra ersättning

SSABs svar och åtgärder

 • Arbeta i linje med vision, värderingar och uppförandekod

 • Främja en högpresterande organisation

 • Arbeta för ökad mångfald

 • Konstruktiv dialog med facket

Aktieägare, investerare och finansiärer

Exempel på engagemang

 • Årsstämma

 • Resultatpresentationer

 • Investerarmöten

Exempel på viktiga frågor

 • Omställning till fossilfri stålproduktion

 • Långsiktigt värdeskapande

 • Klimateffekter och risker

 • God styrning

 • Hälsa och säkerhet

 • Transparent rapportering

SSABs svar och åtgärder

 • Strategi och mål

 • Åtagande att minska miljöpåverkan

 • Åtagande om hälsa och säkerhet

Befintliga och potentiella leverantörer

Exempel på engagemang

 • Möten och förhandlingar

 • Besök och revisioner

Exempel på viktiga frågor

 • God hållbarhetsnivå och finansiell ställning

 • Långsiktiga affärsrelationer

 • Ansvarsfull verksamhet

SSABs svar och åtgärder

 • Arbeta i linje med vision, värderingar och uppförandekod

 • Ansvarsfulla inköp

 • Säkerhetsutbildning för entreprenörer

Lokala samhällen

Exempel på engagemang

 • Möten med representanter för lokala samhällen i närheten av produktionsanläggningarna

Exempel på viktiga frågor

 • Lokal sysselsättning

 • Driftssäkerhet

 • Miljöpåverkan, buller och andra oangelägenheter

 • Öppen kommunikation

SSABs svar och åtgärder

 • Deltagande i lokala initiativ

 • Lokal sponsring

Myndigheter och organisationer

Exempel på engagemang

 • Engagemang i forskningsprojekt

 • Samarbete med branschorganisationer

Exempel på viktiga frågor

 • Minskning av miljöpåverkan

 • Ansvarsfull verksamhet

SSABs svar och åtgärder

 • Öppen kommunikation och engagemang