Syftet med programmet är att justera Bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för Bolagets aktieägare. Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av Bolaget.

”SSAB har genererat och fortsätter att generera starka kassaflöden. Vårt strategiska fokus på premiumprodukter och höghållfasta stål har gjort SSAB mer motståndskraftigt över konjunkturcykeln. Balansräkningen är mycket solid, vilket ger oss en gynnsam position inför omställningen till fossilfritt stål. Vi eftersträvar samtidigt en effektiv kapitalstruktur”, kommenterar SSABs VD och koncernchef, Martin Lindqvist.

Vid utgången av tredje kvartalet hade SSAB en nettokassa om 16,780 miljoner kronor, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad om 24 %, vilket överstiger vårt finansiella mål om en nettoskuldsättningsgrad mellan -20 och 20 %. Styrelsen har därför, efter att ha utvärderat kapitalbehovet för kommande år baserat på utsikter, investeringsplaner och övriga överväganden, beslutat att köpa tillbaka aktier för maximalt 2,5 miljarder kronor.

Förvärv av aktier kommer att genomföras i enlighet med Nasdaq Stockholms Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares (”Regelverket”), marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Förvärv av aktier ska genomföras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut som ska fatta sina handelsbeslut avseende tidpunkt för förvärven av aktier oberoende av Bolaget.

För återköpsprogrammet gäller följande villkor:

  1. Förvärv av egna aktier ska ske till ett värde om sammanlagt högst 2,5 miljarder kronor. Fördelning av beloppet mellan aktier av serie A och aktier av serie B ska återspegla den aktuella handelsvolymen för de två aktieslagen, innebärande att 25 procent av beloppet (dvs. högst 625 miljoner kronor) ska allokeras till förvärv av aktier av serie A och 75 procent av beloppet (dvs. högst 1 875 miljoner kronor) till förvärv av aktier av serie B.
  2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Totalt antal utestående aktier i Bolaget är 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier vilket innebär att högst 102 983 532 aktier får förvärvas. Högst 30 418 327 aktier av serie A och högst 72 565 205 aktier av serie B får förvärvas.
  3. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Regelverket, MAR och Safe Harbour-förordningen.
  4. Förvärven ska inledas tidigast den 26 oktober 2023 och avslutas tidigast den 2 februari 2024 och senast den 11 mars 2024.
  5. Förvärven ska ske med iakttagande av de mängdbegränsningar för köp av egna aktier som anges i Regelverket och i Safe Harbour-förordningen. Förvärv får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande prisintervallet på Nasdaq Stockholm, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs på Nasdaq Stockholm från tid till annan, och därutöver ska begränsningarna i fråga om pris i Safe Harbour-förordningen iakttas.
  6. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel. +46 72
 233 5288

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl. 07.35 CEST.