Den spillvärme som kan användas till fjärrvärme motsvarar mängden värme som används av mer än hundrafemtio flerbostadshus.

"Om investeringen förverkligas skulle den delvis kunna ersätta fossila bränslen som naturgas under den kallaste säsongen för uppvärmning. Vid andra tider på året skulle användningen  av spillvärmen i fjärrvärmeproduktionen också minska användningen av biobränslen. Om projektet implementeras kommer det att innebära en stor förbättring av energiproduktionen, eftersom det skulle göra det möjligt att öka andelen värme som produceras utan förbränning", säger COO Maija Henell på Loimua Oy.

”SSAB har åtagit sig att arbeta systematiskt, proaktivt och på ett målstyrt sätt för att minimera miljöpåverkan från verksamheten och för att förbättra material- och energieffektiviteten. Ett utökat samarbete med Loimua där spillvärme används skulle mycket väl tjäna detta mål genom att minska värmebelastningen som släpps ut i vattendrag”, tillägger Mikko Lepistö, chef för Energy in Production Operations på SSAB Europe.

Parterna kommer att undersöka om projektet är genomförbart tekniskt och ekonomiskt  under 2023. Efter det fattas eventuella investeringsbeslut Om projektet förverkligas skulle det kräva värmeåtervinnings- och värmepumpssystem på SSABs anläggning i Hämeenlinna och en förstärkning av det huvudsakliga fjärrvärmenätet.