Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade om styrelsearvode med 1 850 000 kronor till ordföranden och med 620 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 140 000 kronor, med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 250 000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 115 000 kronor, med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 185 000 kronor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval av styrelseledamöterna Bo Annvik, Petra Einarsson, Marie Grönborg, Bengt Kjell, Pasi Laine, Martin Lindqvist och Annareetta Lumme-Timonen samt nyval av Lennart Evrell. Avgående var ledamoten Marika Fredriksson .

Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

Revisorer

Det beslutades att revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av Ernst & Young AB till och med årsstämman 2022.

Ersättningsrapport

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändringar av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringarna gör det möjligt för bolaget att genomföra bolagsstämmor genom poströstning utan stöd av den nu gällande tillfälliga lagstiftningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier. Det totala antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut.

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission mot kontant betalning eller kvittning kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast i syfte att finansiera företagsförvärv och under förutsättning att emission genomförs på marknadsmässiga villkor.