Vi intervjuade Eva Petursson, SSABs forskningschef, Carl Orrling, chef för SSAB One-konceptet samt Teknisk utveckling för SSAB Europe och Joachim Larsson, chef för produktutveckling inom SSAB Europe för att höra deras tankar om hur R&D stöttar vår strategi.

Kan du berätta lite om FoU-arbetet på SSAB? 

Carl Orrling:

-FoU på SSAB är ett smidigt samarbete mellan teknisk personal och andra funktioner. Där ingår medarbetare från olika funktioner såsom marknadsföring, försäljning och produktion.  

Smidigt samarbete är inte bara tomma ord eller en fras, utan ett strukturerat utbyte av erfarenheter och information. Ett exempel är SSABs forum för utveckling och innovation, där ett stort antal representanter från hela organisationen deltar.

  

Vi behöver så väl en strukturerad verksamhetskultur som energin hos entusiastiska medarbetare. När alla ser hur viktigt det är med FoU är det lätt att utbyta tankar inom organisationen.  

En annan viktig faktor är en nära koppling till strategin. Oavsett om vi talar om forskning i ett 10-årsperspektiv eller dagliga utvecklingsåtgärder, har våra aktiviteter en tydlig koppling till SSABs strategi och affärsplaner.  


Vilka är de största utmaningarna för våra FoU-aktiviteter? 

Carl Orrling: 

-Den kortsiktiga utmaningen är att utveckla nya premiumprodukter enligt mycket specifika kundbehov men ändå säkra en rationell stålproduktion. Produkterna måste ha utmärkta verkstadsegenskaper för varje enskild kund men ändå passa för olika användningsområden.

På lång sikt måste vi ytterligare förbättra formbarheten i höghållfasta stål. En annan stor utmaning är att ytterligare minska miljöpåverkan av våra stål. Vi har redan uppnått en hel del i det avseendet. Vi är till exempel det första stålföretaget som växlat över till organiska lösningsmedel i färgbelagda produkter. Premiumstål möjliggör många miljövänliga lösningar och minskar tydligt produkternas påverkan på miljön under deras livstid,  


Hur återspeglas FoU i människors arbete och vardag på SSAB? 

Joachim Larsson: 

-Att utveckla nya stålsorter är verkligen ett teamarbete. Till exempel gör vi det mesta av vår försökstillverkning i de ordinarie produktionslinjerna. Förutom personer inom teknisk utveckling och produktion tar vi också med försäljningen i ett tidigt skede av produktutvecklingen. Här kan vi verkligen tala om samarbete över organisationsgränserna.  

Innan vi startar ett nytt projekt gör vi alltid en förstudie i tre delar. Först gör vi marknadsundersökningar under ledning av marknadsutvecklingsteamet. Sedan följer konceptutveckling som görs av produktionsutvecklingsteamet. Till sist gör produktionen en studie av produktionsmöjligheterna. Den tredelade förstudien innebär att vi tar hänsyn till olika synpunkter och perspektiv.  


Hur kan forskning och utveckling främja våra mål och öka försäljningen av premiumprodukter? 

Joachim Larsson: 

-Vi fokuserar mycket både på att förbättra befintliga premiumstålsorter och att utveckla nya sorter och erbjudanden. Till exempel lanserade vi nyligen en ny revolutionerande stålsort, M43 som kombinerar hög hårdhet och god seghet för användning i jordbruket. Ett tjugotal kunder testar nu M43 under skördesäsongen och intresset har varit mycket stort. 

Samtidigt som det är viktigt att utveckla produkternas kvalitet och prestanda när det gäller tekniska egenskaper, så är vår förmåga att hålla en konsekvent kvalitet på våra produkter minst lika viktig, liksom att säkerställa en enhetlig kvalitet inom varje kundleverans och mellan olika leveranser. Det är traditionellt SSABs styrka, men värdet av konsekventa egenskaper ökar i takt med den ökade automatiseringen inom stålindustrin.  

Jag är säker på att det finns en enorm marknad för våra premiumprodukter. Den största utmaningen är inte att få en kund som redan är bekant med fördelarna med premiumstål att uppgradera till en ny och bättre stålsort, utan att få alla att se fördelarna med att använda premiumstål istället för standardstål,


FoU brukar ses som en långsiktig verksamhet. Hur kan det hjälpa oss att uppnå målen i vår strategi?  

Eva Petursson :

-FoU har spelat en viktig roll varje gång vi lanserar en ny produkt eller en version av en produkt med nya, förbättrade tekniska egenskaper. 

Forskning och utveckling uppfattas ofta som ett och samma begrepp, fast de egentligen är två olika saker. Forskning är till sin natur en långsiktig verksamhet, medan utveckling generellt har ett mycket kortare tidsperspektiv. Det kan gälla dagliga förbättringar eller aktiviteter på medellång sikt som rör nya produkter eller tjänster. På SSAB arbetar vanligtvis samma utvecklingsteam med både grundläggande forskning och kontinuerlig förbättring av befintliga produkter. 

Att förstå kundens behov är en viktig del av FoU. På SSAB kan vi med rätta vara stolta över vår långa tradition av att arbeta med kunder och ta hänsyn till deras perspektiv. Vi använder givetvis vårt omfattande "arkiv av erfarenheter", särskilt inom höghållfasta stål, till nytta för våra kunder. 


Numera görs FoU-arbete alltmer i samarbetsnätverk. Hur märks det på SSAB? 

Eva Petursson :

-Vi har ett mycket nära samarbete med strategiska partner och universitet. På universiteten stödjer och främjar vi utbildningen av nya ingenjörer, samtidigt som vi medverkar i gemensamma FoU-projekt.  

Utvecklingen av nya generationens GreenCoat färgbelagda bioteknologiska produkter inom byggsektorn är ett bra exempel på nätverkande med både universitet och färgleverantörer. 

FoU innebär också samarbete med kunder. Det är viktigt att påpeka att vi erbjuder avancerad teknisk support till alla våra kunder oavsett om de använder premiumstål eller specialstål. Alla får teknisk hjälp – även kunder som köper mindre volymer.  

Det är kunderna som bäst förstår sina egna behov, och vi hjälper dem att förstå egenskaperna hos olika stål. Det är så vi identifierar den optimala lösningen för just den kunden, 

Lästips: Premium recipe to improve product mix
https://www.ssab.com/globaldata/news-center/2017/07/05/09/27/premium-recipe-to-improve-product-mix