Materialet och manualen går hand i hand

Produkter i metallindustrin processas vanligen på flera olika företag och produktionsanläggningar innan de skickas till slutanvändarna. Material och artiklar går i ett flöde från en plats och ett företag till nästa.

Men materialet och den tillhörande informationen går numera olika vägar. Materialet transporteras på väg eller med järnväg, medan informationen går via e-post. De hamnar också på olika ställen på kundens anläggning och förblir ofta åtskilda. I värsta fall kan man gå runt i evigheter hos en komponenttillverkare och leta efter en viss artikel. Visst är artiklarna märkta, men informationen om dem finns i ett e-postmeddelande på kontoret eller arkiverad i en databas. För att inte tala om bruksanvisningen, som finns i en tjock manual eller handbok i konstruktörens bokhylla. När en maskin eller utrustning behöver repareras går det åt mycket tid och ansträngning för att ta reda på vilket material som har använts och hur den kan repareras.

SmartSteel SSAB-konceptet är avsett att lösa detta problem. Stålplåten märks med en unik identitetskod, som länkar materialet till den associerade informationen, dvs. exakt historik, sammansättning, egenskaper och bruksanvisning för just den artikeln. Det är en idé som för närvarande provas ut och utvecklas tillsammans med olika partners.

Dialog mellan materialet och maskinen

SSAB SmartSteel möjliggör en dialog mellan materialet och maskinen.

I framtiden kommer en maskin som bearbetar smart stål att kunna läsa id-koden på den stålplåt som ska bearbetas, så att maskinen kan ställa in sig automatiskt. Det här kommer att avsevärt minska antalet fel och slöserier med material. Fördelarna kan bli ännu tydligare när finjusterade robotar används.

Transparent total optimering

Ett av syftena med SSAB SmartSteel-konceptet är att erbjuda kontinuerlig spårbarhet under hela livscykeln från gruva och tillverkning till skrotning och återanvändning. Det kan bli verklighet om alla tillverkare som medverkar i tillkomsten av en produkt lägger in information om produkten och dess användning i ett molnbaserat arkiv. Det måste vara säkert att dela och kombinera information, och säkerhetslösningar är ett viktigt utvecklingsområde i SSAB SmartSteel-konceptet.

Samma idé kan också användas för att hålla kontroll på produktionskedjan. Hela kedjan skulle kunna trimmas för optimal drift, vilket inte betyder detsamma som det nuvarande målet att minimera kostnader på alla stadier. Kostnaden eller tidsanvändningen i ett tillverkningssteg kan mycket väl öka om det går att spara eller producera mer i ett annat steg.

På väg mot plattformsekonomi och ekosystem

I framtiden kommer företag inte nödvändigtvis att konkurrera med varandra på samma sätt som de gör idag. Istället kommer konkurrenskraften att bygga på hela bearbetningskedjor och nätverk. Smart stål skulle kunna vara en grund för byggande av ekosystem inom metallindustrin. I framtiden skulle vi kunna slå ihop information som har ackumulerats av olika parter och därigenom ta ett stort steg mot transparens och hållbarhet. Vi skulle inte heller behöva överdrivna kvalitets- eller säkerhetsmarginaler. Samtidigt lägger vi grunden för en digital plattformsekonomi. Det är bara fantasin som sätter gränsen för all ny affärsverksamhet som kan byggas på information som kan delas.

Konsekvenserna för produktivitet och tillförlitlighet kan bli lika stora som automatiseringen var en gång i tiden i fabrikerna. Den information som medföljer materialet skulle kunna revolutionera hela tillverkningsindustrin om vi är djärva nog att öppna gränserna och inse att det gemensamma intresset är större än vårt eget.

Uppsving för den cirkulära ekonomin

I den cirkulära ekonomin genererar produktion och konsumtion minimalt med svinn och avfall. Stål är redan helt återvinningsbart. Den nya idén om smart stål möjliggör en bättre klassificering av stålets sammansättning, vilket gör det mer effektivt och lockande även för användarna att återvinna stål.

När kunderna känner till den exakta sammansättningen och egenskaperna i stålplåten behöver de inte köpa högre kvalitet än nödvändigt. Det förbättrar materialeffektiviteten i hela tillverkningskedjan. Precisionsjustering av maskiner baserat på batchspecifik information resulterar i minskat avfall och ombeställningar. Dessutom kommer en gemensam databas att möjliggöra utvecklingen av nya tjänster utan någon extra fysisk insats.

Fler partner söks för utvecklingsarbete

SSAB SmartSteel-konceptet har utvecklats i samarbete med ett antal universitet och industriella aktörer i projekt som finansierats av Tekes, den finländska utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, och Finlands Akademi. Internationella forskarnätverk har säkerställt att ingen liknande idé har utförts tidigare. Idén har testats och utvecklats tillsammans med ett antal kunder och utrustningsleverantörer. Det egentliga utvecklingsarbetet ligger i startgroparna. Utvecklingsområdena innefattar märkning av metallkomponenter, informationsarkitektur, molnsystem, datasäkerhet, sätt att dela information och affärsmodeller.  Det behövs också gemensamma standarder.

Eftersom inget företag kan göra detta slags arbete ensamt, måste vi samarbeta med olika tillverkningskedjor, kunder, underleverantörer och logistikföretag. Idén kan finslipas och förtydligas genom små och snabba pilotförsök. Samma idé kan tillämpas i princip på vilket material som helst. På det sättet kan vi tala om ett ”internet of materials”.

Experter inom olika områden arbetar tillsammans 

De bästa idéerna kommer till när de bästa krafterna inom olika områden arbetar tillsammans. Även idén om SSAB SmartSteel skapades i ett projekt där spetsforskare inom användarupplevelser, industriteknik, tjänsteutveckling och materialvetenskap samarbetade omkring utmaningar som uppstår i stålverk. Det tar tid att bygga upp ett gemensamt språk och ömsesidigt förtroende, men det är väl värt ansträngningen.

Seija Junno, DSc (Tech), Director, business model development, SSAB
[email protected] 


FAKTARUTA

SSAB har nyligen avslutat den första etappen i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som undersöker konceptet Smart Stål (SSAB SmartSteel), en digital plattform som kan användas för att dela information om stål. En unik id-kod länkar samman stålplåten och informationen om den för att ge kunder och deras maskiner information om val och användning av SSABs stål i olika tillämpningar. Tanken är att dela med sig av SSABs stålkunskaper till partners. Visionen är en molnbaserad plattform som innehåller anvisningar om användning av SSABs stålprodukter för olika intressenter i värdekedjan och som kan länkas till liknande molnsystem hos andra aktörer i tillverkningskedjan.