Valberedningen i SSAB AB föreslår omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Bengt Kjell, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch och Lars Westerberg. Kim Gran har avböjt omval. Nyval föreslås av Marika Fredriksson. Bengt Kjell föreslås till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår således åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter. I övrigt överensstämmer valberedningens förslag med den tidigare publicerade stämmokallelsen. Valberedningens förändrade redogörelse finns tillgänglig på SSABs hemsida.

Valberedningen består av Helena Stjernholm, Industrivärden (valberedningens ordförande), Kari A.J. Järvinen, Solidium Oy, Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, Ulf Strömsten, Catella fonder och Bengt Kjell (styrelsens ordförande).

Årsstämman kommer att hållas den 7 april 2016 klockan 13:00 på Hotel Rival i Stockholm.

Stockholm den 1 april 2016

SSAB AB (publ)

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den svenska och respektive finska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande den 1 april 2016 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Chef för Investor Relations, [email protected], 08-45 45 729