• SSABs två största aktieägare Industrivärden och Solidium har förbundit sig att teckna sina pro rata andelar av nyemissionen. Resterande belopp har en grupp banker bestående av:  Crédit Agricole Corporate och Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea AB (publ) och Swedbank AB (publ) (tillsammans “Joint Global Coordinators”) åtagit sig att garantera (standby underwriting commitment), med förbehåll för sedvanliga villkor
  • Vidare har Swedbank Robur och LKAB, vilka tillsammans representerar 4,4 procent av kapitalet och 5,5 procent av rösterna uttryckt sitt stöd för nyemissionen och har för avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman
  • Bolagets likviditetsbehov och den långfristiga finansieringen kommer vidare att säkerställas under de närmaste åren genom förlängning av löptider för Bolagets lån, kreditfaciliteter och befintliga bankgarantier, vilket totalt motsvarar 9,6 miljarder SEK (delar av detta är förbehållet av att nyemissionen genomförs)
  • Nyemissionen i kombination med försäljning av icke kärnverksamheter samt kassaflöden genererat från verksamheten kommer att möjliggöra för SSAB att minska nettoskulden med cirka 10 miljarder SEK. Genom detta kan  nettoskuldsättningsgraden minska till cirka 30 procent till utgången av 2017, vilket är i linje med Bolagets långsiktiga finansiella mål
  • Den ökade finansiella flexibiliteteten möjliggör SSABs strategi att bli en marknadsledande producent av höghållfasta stål och leverantör av mervärdestjänster globalt, samt att stärka den marknadsledande positionen på de nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna

 

– Det omfattande finansieringspaketet möjliggör att vi fullt ut kan fokusera på de aktiviteter som tar oss tillbaka till branschledande lönsamhet. Med en kraftigt förbättrad finansiell ställning får vi goda möjligheter att ta tillvara på de möjligheter som finns på marknaden och kunna driva tillväxt inom våra väldefinierade fokusområden. Samtidigt rustar vi oss för att kunna hantera perioder med låg efterfrågan, säger Martin Lindqvist, VD och Koncernchef.

Bakgrund och motiv

 

SSAB har en unik global ställning inom höghållfasta stål och mervärdestjänster och ledande positioner på de nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna. Efter att ha fokuserat på integrering och kostnadsbesparingar efter det framgångsrika förvärvet av Rautaruukki, fortsätter nu SSAB att utveckla sin affärsmodell. Detta  innebär en ökad andel höghållfasta stål och andra premiumprodukter, ökat fokus på service- och eftermarknadstjänster samt fortsatt fokus på tillväxt i attraktiva marknadssegment utifrån SSABs välinvesterade anläggningar.

 

SSAB vidtar omfattande åtgärder för att stärka balansräkningen för att stödja målsättningen om att uppnå branschledande lönsamhet. Dessa åtgärder medför att SSAB uppnår en starkare finansiell ställning, vilket i kombination med utvecklingen av  affärsmodellen möjliggör långsiktig lönsam tillväxt och konkurrenskraft.

 

Föreslagna åtgärder för att stärka balansräkningen och flexibiliteten framöver innefattar en nyemission om cirka 5 miljarder SEK. Nyemissionen i kombination med försäljning av icke kärnverksamheter samt kassaflöden genererat från verksamheten väntas stärka Bolagets balansräkning och minska nettolåneskulden med cirka 10 miljarder SEK. Genom detta kan nettoskuldsättningsgraden minska till cirka 30 procent till utgången av 2017, vilket är i linje med Bolagets långsiktiga finansiella mål.

 

Vidare finansieringsåtgärder innefattar förlängning av löptider för Bolagets lån om 3,2 miljarder SEK, befintliga bankgarantier om 3,7 miljarder SEK samt en ny femårig (3+1+1 år) kreditfacilitet (RCF) om 300-500 miljoner EUR (för 300 miljoner EUR har avtal ingåtts med tre huvudbanker och återstående belopp att syndikeras till andra banker). Finansieringspaketet från aktieägare och banker säkrar SSABs refinansieringsbehov för de kommande tre till fem åren. Delar av denna finansieringslösning är förbehållet av att nyemissionen genomförs.

 

Villkor för nyemissionen

 

SSABs styrelse har beslutat att, under förutsättning av godkännande från en extra bolagstämma den 27 maj, 2016, genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 5 miljarder SEK före transaktionskostnader. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya B-aktier i nyemissionen pro rata i förhållande till antalet innehavda aktier per avstämningsdagen, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B.

 

Tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i tredje hand tilldelas Joint Global Coordinators pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

 

Ökningen av aktiekapital, antalet aktier som emitteras samt teckningskurs förväntas offentliggöras senast 24 maj, 2016.

 

Teckningsperioden pågår från den 3 juni, 2016 till och med den 17 juni, 2016, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i teckningsrätter väntas pågå från och med den 3 juni 2016 till och med den 15 juni, 2016 för aktier noterade på Nasdaq Stockholm och från och med den 3 juni, 2016 till och med den 13 juni, 2016 för aktier noterade på Nasdaq Helsinki.

 

Styrelsens beslut avseende nyemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman som hålls den 27 maj, 2016. För ytterligare information vänligen se separat pressmedelande avseende den extra bolagsstämman, vilken publiceras inom kort.

 

Tecknings- och garantiåtaganden

 

Bolagets två största aktieägare Industrivärden och Solidium, vilka tillsammans innehar 28,7 procent av kapitalet och 29,3 procent av rösterna har förbundit sig att teckna sina pro rata andelar i nyemissionen. Ovan nämnda aktieägare har även förbundit sig att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman.

 

Resterande belopp har en grupp banker bestående av: Crédit Agricole Corporate och Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea AB (publ) och Swedbank AB (publ) (tillsammans “Joint Global Coordinators”) åtagit sig att garantera (standby underwriting commitment), med förbehåll för sedvanliga villkor

 

Vidare har Swedbank Robur och LKAB, vilka tillsammans representerar 4,4 procent av kapitalet och 5,5 procent av rösterna uttryckt sitt stöd för nyemissionen och sin avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman

 

Indikativ tidplan för nyemissionen

 

24 maj 2016 Offentliggörande av fullständiga villkor, inklusive teckningskurs och teckningsrelation
27 maj 2016 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemissionen
27 maj 2016 Sista handelsdag för aktien med rätt att delta i nyemissionen
30 maj 2016 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen
31 maj 2016 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
31 maj 2016 Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen
3 juni – 15 juni 2016 Handel i teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
3 juni – 13 juni 2016 Handel i teckningsrätter på Nasdaq Helsinki
3 juni – 17 juni 2016 Teckningsperiod
Omkring den 22 juni 2016 Offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen
Omkring den 27 juni 2016 Offentliggörande av slutgiltigt utfall i nyemissionen

 

Finansiella och legala rådgivare

 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea AB (publ) och Swedbank AB (publ) är finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till SSAB i samband med företrädesemissionen.

 

Stockholm den 22 april, 2016

 

SSAB AB (publ)

 

Styrelsen

 

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för första kvartalet 2016

 

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten klockan 09.30 fredagen den 22 april 2016. Rapporten kommer att publiceras klockan 07.30 samma dag.

 

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

 

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

 

Telefon:

 

08 - 505 564 74 (Sverige),

 

+ 44 203 364 5374 (England),

 

+ 1 855 753 2230 (USA).

 

Länk till webbsändning: Till webbsändning

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Andreas Koch, Head of Investor Relations,
[email protected], +46 8 454 57 29

 

Viktoria Karsberg, Head of External Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34

 

Patrik Juhlin, Group Treasurer,
[email protected], +46 8 454 5744

 

SSAB AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april, 2016 kl.07.15


Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i SSAB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SSAB kommer endast att ske genom det prospekt som SSAB beräknar kunna offentliggöra omkring den 31 maj 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk, finsk, dansk, brittisk eller irländsk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några av ovannämnda värdepapper eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar SSABs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.