Information om SSAB Oxelösunds omställning och behov av elkraft

Oxelosund

Omställningen i Oxelösund till en fossilfriproduktion, är ett steg närmare SSABs och Sveriges mål om att bli fossilfria 2045, men även Södermanlands mål om att bli fossilfritt 2030. Redan 2026 är det tänkt att SSAB ska bli först i världen med att erbjuda fossilfritt stål till marknaden. Redan idag kommer besökare från hela världen till Oxelösund för att höra mer om planerna.

- Det här är det bästa som kan hända för SSAB, våra medarbetare, Oxelösund och hela regionen. Det säkrar utveckling, jobb och exportmöjligheter, utöver en enorm klimatnytta, säger Johnny Sjöström, divisionschef för Special Steels där produktionssiten Oxelösund ingår.

Den nya produktionsprocessen innebär en elektrifiering av verksamheten. Idag används kol och koks för att göra stål från järnmalm i Oxelösunds masugnar. Med den nya processen är det istället tänkt att använda elektrisk ljusbågsugn. 

- För att kunna elektrifiera krävs en ny kraftledning till den nya ljusbågsugnen i Oxelösund. Utan ny elkraft kommer vi inte kunna ställa om produktionen som tänkt. Det behövs nya tillstånd för såväl den nya elledningen som miljötillstånd. Vi har åtaganden när det gäller miljön gentemot myndigheter rörande koksverk och stålverk, som innebär att vi behöver göra produktionsförändringar senast 31 december 2026, säger Jacob Sandberg, tekniskt ansvarig för omställningen på SSAB i Oxelösund.

Totalt är det närmare 75 km 130 kV-kraftledning som ska dras. När kraftledningen byggs är det, som alltid, flera olika intressen som Vattenfall tar hänsyn till, till exempel natur, kulturmiljö, djurliv, boende, teknik, driftsäkerhet, underhållsmöjligheter och kostnadseffektivitet.

- Från SSABs sida skulle en markkabel innebära en osäkerhet som med största sannolikhet skulle innebära att kraftförsörjningen inte blir klar till utsatt tid, men också en driftmässig osäkerhet som utgör en risk för produktionen med fossilfritt stål. Redan idag visar våra kunder stort intresse för det fossilfria stålet, säger Johnny Sjöström, divisionschef.

Planen på en ny kraftledning skapar många frågor och synpunkter och en huvudfråga rör om man kan gräva ner en kabel istället för att dra en luftledning. Att gräva ned 130 kV-ledning, är ovanligt och sker oftast vid kortare sträckor. Endast drygt 1,5 procent av samtliga kraftledningar i Vattenfall Eldistributions regionnät utgörs av nedgrävda kablar. Det handlar exempelvis om när utrymmet är trångt, som det kan vara i tätort där kablar kan dras i stora tunnlar under staden eller där det av andra skäl är omöjligt att dra ledningen i luften. Markkabel innebär flera risker som också påverkar närboende och involverade kommuner, enligt Vattenfall som äger regionnätet och därmed projekterar den nya kraftledningen till Oxelösund.

- En nedgrävd kraftledning är exempelvis inte lika driftsäker som en luftledning bland annat på grund av att markkabeln skarvas var 500-800 meter. Skarvarna skapar till exempel svagheter i ledningen och vid strömavbrott tar det längre tid att lokalisera och laga felen eftersom kabeln behöver grävas upp igen, säger Mats Engstedt chef för Vattenfall Eldistributions anläggningsinvesteringar.

Den formella ansökningsprocessen pågår och samråd hanteras av Vattenfall. Formellt är nästa steg att lämna in underlag till Länsstyrelsen i Sörmland för att få ett beslut om miljöpåverkan. Under våren är Vattenfalls plan att lämna in ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen, det innebär en föranmälning till myndigheten om att bygga och använda starkströmsledningar.  

Frågor till Vattenfall om den nya kraftledningen kan ställas till [email protected]

Läs mer om omställningen i SSAB Oxelösund: www.ssab.se/oxelosund

Faktaruta SSAB Oxelösund

SSAB ären av de största privata arbetsgivarna i regionen. Förutom de 2300 anställda så engageras över 400 entreprenörer varje år till det årliga underhållsarbetet. Många unga får sina första sommarjobb på SSAB, i år söker man 350 semestervikarier till produktionen i Oxelösund. Med SSABs cirka 2000 anställda boende i främst Oxelösund och Nyköping är det ett betydande bidrag till kommunernas skatteunderlag.

Här är några frågor och svar om den nya kraftledningen:

Varför behöver SSAB så mycket el?

SSAB vill som första stålbolag i världen erbjuda fossilfritt stål och därigenom i princip eliminera de fossila koldioxidutsläppen från ståltillverkningen helt. För Oxelösunds del innebär det att vi vill sluta använda kol och koks, stänga masugnarna och ersätta dessa med en elektrisk ljusbågsugn. På så vis minskar SSABs utsläpp av CO2 i Sverige med 25 procent och i Oxelösund med upp till 90 procent.

Hur mycket el behöver SSAB i Oxelösund?

Den nya elektriska ljusbågsugnen behöver 200 MW därmed en ny elledning på 130 kV och en parallellkabel på lika mycket som back-up om något händer.

Gynnar omställningen och kraftledning samhället eller bara SSAB? Hur?

Att kraftledningen byggs gynnar både SSAB och hela samhället. Det gynnar jobb, utveckling, export och klimat. Behovet av långväga transporter minskar, när kol och koks ersätts. SSABs utsläpp i Oxelösund minskar med upp till 90 procent och lokalmiljön förbättras också genom att vi även minskar andra utsläpp så som kväve- och svaveloxid. SSAB betalar kraftledningen, inga skattemedel betalar dragningen av ledningen.

Omställningen i Oxelösund bidrar till uppbyggnad av världsunik kompetens och infrastruktur som gagnar regionen och invånarna.

Kraftledningen gynnar även regionnätet som sådant. Om något händer med elförsörjningen i samhället kan även kraftledningen fungera som en back-up. SSAB kan tillfälligt stänga ned sin produktion om exempelvis sjukhus eller andra samhällskritiska funktioner behöver elen bättre.

Vad händer om kraftledningen inte kommer på plats eller blir försenad?

För att kunna elektrifiera krävs en ny kraftledning till den nya ljusbågsugnen i Oxelösund. Utan ny elkraft kommer vi inte kunna ställa om produktionen som tänkt. Det behövs nya tillstånd för såväl den nya elledningen som miljötillstånd. Vi har åtaganden när det gäller miljön gentemot myndigheter rörande koksverk och stålverk, som innebär att vi behöver göra produktionsförändringar senast 31 december 2026.

Om kraftledningen försenas kan vi inte gå över till fossilfritt. Planen nu är att bygga en elektrisk ljusbågsugn och ersätta befintlig produktionsprocess med en eldriven process. Vår bedömning och förhoppning är att vi kan starta den nya produktionsprocessen i tid. Det gynnar både SSAB och hela regionen.

Finns risk för att SSAB behöver en ännu kraftfullare elledning framöver på 400 kV?

Nej, någon sådan kraftledning är inte aktuell.

En sådan ledning kan dessutom inte Vattenfall projektera, utan en sådan ansökan måste i så fall göras till Svenska kraftnät som ansvarar för Sveriges stamnät. Men det finns inga sådana planer för Oxelösund.

Vem betalar kraftledningen?

Det är SSAB som betalar kraftledningen genom en elanslutningsavgift till Vattenfall. Vattenfall äger den och projekterar dragningen. En ny kraftledning är en stor investering och det måste gå att försvara affärsmässigt då det är beställaren som betalar.

Hur tar SSAB hänsyn till synpunkter från boende i Oxelösund och övriga berörda kommuner?

SSAB har haft möten med olika intresserade, politiker och andra som påverkas. Vi informerar om omställningen till boende och har som mål att alla intressen ska höras och tillvaratas, så långt det är möjligt. Det är dock inte SSAB som bestämmer om och hur en kraftledning dras. Det är upp till beslutande myndigheter och domstolar.

När det gäller specifika synpunkter på kraftledningens dragning och arbetet med projekteringen är det framför allt Vattenfall som tar emot synpunkter. Vattenfall har och har haft samråd i samtliga berörda kommuner. Enskilda möten sker med sakägare och även särskilda möten med kommunföreträdare. Målsättningen är att allas behov ska höras och att inblandade parter hittar lösningar som är så bra som möjligt med hänsyn till olika intressen som natur, kulturmiljö, djurliv, boende, behov av omställning, tidtabell, driftsäkerhet och underhållsmöjlighet etc.

Hur ser SSAB på valet av kraftledning? Nedgrävd kabel eller luftburen kraftledning?

För SSAB är det grundläggande att kraftförsörjningen är driftsäker, kommer på plats i tid och till en försvarbar kostnad.

En markkabel skulle öka riskerna för att tidtabellen försenas och att kraftförsörjningen inte är på plats när koksverket behöver stängas. Det innebär också en driftmässig osäkerhet som utgör en risk för produktionen med fossilfritt stål.

Varför kan man inte gräva ned kabeln så att boende och markägare inte påverkas?

Oavsett om man använder luftledning eller markkabel så kan markägare och ibland även närboende påverkas. Därför finns exempelvis lagar som innebär att man måste hålla samråd i samband med koncession för kraftledning.

Även en nedgrävd markkabel i detta fall innebär viss påverkan.

Driftsbrotten kan bli fler, vilket kan innebära stora störningar när man måste gräva flera gånger på samma mark för att åtgärda eventuella fel. Det krävs också en kraftledningsgata om cirka 20 meters bredd, cirka hälften av en luftledning. Påverkan på kulturmiljön och naturvärden riskerar också bli större vid en lösning med markkabel, då man måste gräva i marken där det till exempel kan finnas fornlämningar. 

Hur påverkas Oxelösunds kommun av kraftledningen?

Vattenfall och Oxelösund har gemensamt hittat en lösning med minsta möjliga påverkan på närmiljön för invånarna, fastighetsägare och inte påverkar kommunens framtida utvecklingsplaner, samtidigt som den elförsörjning som krävs vid SSAB Oxelösunds omställning ska säkras. Vi på SSAB är såklart väldigt glada för det, eftersom det är viktigt att möta allas behov så långt det är möjligt. Lösningen är att ledningen med vissa justeringar kommer att kunna gå i befintlig kraftledningsgata.

Dras kraftledningen över bostadshus och finns magnetfält?

Ledningen kommer inte att dras över någon bostad eller ekonomibyggnad.

Det finns inga gränsvärden för långtidsexponering från magnetfält men Energimarknadsinspektionen kräver att vi redovisar åtgärder samt kostnader för dessa om magnetfältet överstiger 0,4 µT vid platser där människor stadigvarande vistas. För en 130 kV ledning är magnetfältet normalt lägre än 0,4 µT ca 50 m från en luftledning och ca 10 m från en markförlagd ledning. Vattenfall Eldistributions ambition är dock att hålla minst 100 m till bostadshus.

Är det ny ledningsgata hela vägen?

Nej, 43 procent går i befintlig gata.

Påverkas Natura2000 eller Sörmlandsleden av den nya elledningen?

Den enda korsningen över Natura 2000 är vid Kilaån. Utöver det korsas inte Natura 2000 på något ställe, och korsning av Sörmlandsleden sker parallellt med befintliga ledningar. Endast vid St Bene sker en ny korsning av Sörmlandsleden.